Torsdag ble energirådgiver Anders Sand utnevnt som æresmedlem i Norsk Gartnerforbund. Sand har bidratt til at veksthusnæringen er den mest fornybare i verden!

Energirådgiver og gartner Anders Sand ble i dag utnevnt som æresmedlem i Norsk Gartnerforbund på forbundets Årsmøte i Bergen 25.-26. august.

Begrunnelsen fra Norsk Gartnerforbund for utnevnelsen:

Norsk Gartnerforbund har gjennom en årrekke hatt som strategi å arbeide for gode og bærekraftige energiløsninger i veksthus. Anders Sand har i denne satsingen hatt en spesiell rolle, og banet vei med sin unike fagkompetanse, engasjement, formidleregenskaper og praktiske sans.

Han har i sitt virke for Norsk Gartnerforbund og næringen sørget for at norsk veksthusproduksjon har blitt løftet frem som et godt eksempel av myndigheter og andre når det gjelder omstilling til et mer fornybar energibruk.

Med erfaring som gartner og gjennom innhenting av ny kunnskap om teknologi og energiløsninger har han bygget kompetanse om hvordan veksthusnæringen kan bruke energien på en mer effektiv måte og bli mer fornybar – og samtidig opprettholde kvalitet og volum av både grønnsaker og blomster

Han har besøkt mange medlemmer og gitt mange energiråd. Med med sin vennlige væremåte og på sitt pedagogiske vis bygget et stort nettverk, vekket interesse og fått med seg mange på veien.

Han har bidratt i NGFs næringspolitiske arbeid for bedre rammebetingelser med faglig kunnskap om veksthusnæring , teknologi og energiberegninger og således gitt oss et faglig fundamentert plattform i det krevende arbeidet opp mot myndigheter og politikere.

Han har betydd, og betyr at norske gartnere har kommet langt i utvikling og omstilling, der økonomi i bedriften, kvalitet og produkt forenes med lavt CO2-utslipp og miljøhensyn.

Vi har mye å takke Anders for- og tør påstå at uten han hadde norsk veksthusnæring ikke vært det samme.

 Norsk Gartnerforbunds hovedstyre mener på denne bakgrunn at han fortjener   Æresmedlemskap for fortjenestefullt arbeide i organisasjonen og for næringen.

Brenner for energispørsmål

Anders Sand har vært medlem i NGF siden 1993. Han videreførte og utviklet Strand Gartneri ved Sandefjord etter sine foreldre og har produsert blomstrende potteplanter i eget gartneri. Produksjonen har hovedsakelig bestått av småplanter, mini kalanchoe og orchideer.

Sand har vært aktiv i gartnerlagene i Vestfold-regionen. Han har vært ansatt i GAFA og NLR og jobbet mye med kulturregnskap og økonomi i vekshusbedrifter.

Sand har alltid vært interessert og oppdatert på energispørsmål i veksthus. Han ble engasjert av NGF som energirådgiver i 2006 og har jobbet i flere av NGFs energiprosjekter delvis finansiert eksternt. Han har vært med å skape et nettverk mellom veksthusnæringen, FoU og leveringsaktører innen energi. Videre har han bidratt til å overlevere sin unike kompetanse til andre ansatte i NGF og næringen.

Som NGFs energirådgiver har han hjulpet mange av landets gartnere med å finne gode fornybare og energiøkonomiserte løsninger på energibruk i veksthus. Gjennom dette arbeidet har han bidratt til at hele næringen har oppnådd svært gode resultater og blitt den mest fornybare veksthusnæringen i verden!

Regler for tildeling av NGFs æresbevisninger

NGF har følgende æresbevisninger:
  1. Æresmedlemskap
  2. NGFs gullnål
  3. NGFs diplom
Æresbevisningene kan tildeles slik:
  1. Æresmedlemskap tildeles medlemmer av NGF for fortjenestefullt arbeide i organisasjonen og for næringen. Æresmedlemskap tildeles av NGFs årsmøte. Forslag om æresmedlemskap stiles til NGFs hovedstyre som etter enstemmig vedtak fremmer forslag or årsmøte. Det synlige bevis på æresmedlemskap er NGFs gullnål og NGFs diplom som utferdiges med æresmedlemmets navn og annen nødvendig tekst og undertegnes av NGFs ordfører og leder.
  2. NGFs gullnål kan tildeles fortjente personer i inn- og utland. NGFs hovedstyre foretar tildelingen. NGFs gullnål kan tildeles personer som gjennom sitt virke i organisasjonen og innenfor næringen har vært med på å skape fremgang for yrket og fremme samarbeide og forståelse nasjonalt og internasjonalt.
  1. NGFs diplom følger æresmedlemskap og kan ellers brukes ved:
– utstillinger
– fortjente medarbeidere i medlemmets bedrifter
– når lokallagene utnevner æresmedlemmer
– ved andre anledninger som hovedstyre bestemmer
Det er NGFs hovedstyre som gjør vedtak om bruk av NGFs diplom.
(Vedtatt på NGFs representantskapsmøte 1978).