EUs nye jordbruksstrategi skal fremme et bærekraftig matvaresystem. Hvordan kan den påvirke Norges landbrukspolitikk, spør foredragsholder Henrik Einevoll fra LMD på GARTNER 2022

Europakommisjonens nye strategi «From farm to fork» skal fremme et rettferdig, sunt og miljøvennlig matvaresystem. Den setter konkrete mål for reduksjon av plantevernmidler, kunstgjødsel og antibiotika innen 2030. Strategien utgjør en viktig del av European Green Deal og skal gjennomføres i årene som kommer gjennom EU’s felles landbrukspolitikk (CAP).

Strategien omfatter i tillegg en lang rekke tema, blant annet økologisk produksjon, matmerking, dyrevelferd, forsyningssikkerhet, konkurranseforhold i matvarekjeden, skatteinsentiver og matavfall.

På GARTNER 2022 skal Henrik Einevoll, som er avdelingsdirektør for Seksjon handelspolitikk i Landbruks- og matdepartmentet, fortelle mer om EUs strategi og om vi kan lære noe av EUs arbeid. Hvordan  kan strategien få betydning for utformingen av en bærekraftig jordbrukspolitikk i Norge.

Seminaret er åpent for alle! Foredraget holdes 25. oktober. Se hele programmet.

Kontaktperson: Sidsel Bøckman, mobil 922 17 461 sidselb@gartnerforbundet.no