Sommertørken gir store utfordringer for grøntprodusentene. Lite nedbør betyr reduserte avlinger for mange. NGF ber LMD om erstatninger gjennom denne ekstraordinære sesongen.

Landbruket lider under det som har vært en historisk varm og tørr sommer. Situasjonen er kritisk for mange bønder. Husdyrbønder står i fare for å måtte nødslakte fordi de ikke har nok fòr til dyra. Produsenter av korn, bær, frukt, grønnsaker og poteter opplever store avlingstap. En av landets største næringer er i dyp krise, skriver Norges Bondelag. 

– Det unormalt varme været med lite eller ingen nedbør vil for mange bety reduserte avlinger. NGF er bekymret for produsentene som får avlingssvikt og ber myndighetene se på mulighetsrommet innenfor erstatningsordningen, sier NGF generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Vi har sendt henvendelse til  Landbruks- og matdepartementet  og Landbruksdirektoratet hvor vi ber om strakstiltak som kan hjelpe produsentene etter denne svært krevende sommervarmen. Vi foreslår blant annet at bunnfradraget reduseres. Videre at det skjer en endring i vekstgruppene.

–  Vi vet det er mange produsenter som vil få store avlingstap, og det vil være stort fokus på å prognosere avlingene utover høsten, fortsetter Meberg.

Ekstraordinært

Det unormalt varme været med lite eller ingen nedbør har skapt en svært krevende situasjon for jordbruket denne sommeren, også for de som produserer frukt, bær og grønnsaker.

For jordbærprodusentene har store avlinger vært klare for høsting tidlig og til samme tid, og den raske modningen har gjort det utfordrende å få plukket bærene. Selv om det er vanningstillatelse har den langvarige og høye varmen påvirket avlingene.

Skadevirkningene av tørken vil, i tillegg til reduserte avlinger, også være ekstraordinære kostnader med vanning.

-Vi har hørt at det er steder med vannmangel eller at makskapasiteten snart er nådd, sier Meberg.

Vil revidere ordningen

-Vi har ved flere tidligere anledninger tatt opp ordningens innretning med departementet da vi ser at den i liten grad fungerer etter intensjonen, og ikke er tilstrekkelig for de som rammes i grøntproduksjonene, forteller Meberg

Erstatning ved avlingssvikt gis per vekstgruppe og foretak, og utbetalingene beregnes med grunnlag i en egenrisikoandel på 30 pst. per vekstgruppe. Maksimal utbetaling for ordningen med avlingssvikt er 750 000 kroner per vekstgruppe.

Det skal benyttes den samme definisjonen av vekstgrupper som for produksjonstilskudd. Formålet med ordningen er å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske- eller avledet av klimatiske forhold, det ikke er mulig å sikre seg mot. Dagens ordning med 30% bunnfradrag og tak på erstatningssummen gir sjelden utbetaling til grøntprodusentene, selv ved stort omfang.

-I vårt innspill til jordbruksforhandlingene påpekte vi nettopp dette, og anbefalte at ordningen legges om i retning av en erstatningsordning når skadeomfanget har katastrofedimensjoner. Vi foreslo at det utredes en omlegging og ønsker å bidra inn i dette arbeidet.