Fritaket for CO2-avgiften skal avvikles og avgiftstrykket skal lettes fra 20 til 10 prosent for 2022. Det foreslår Støre regjeringen i nytt budsjett. NGF er svært skuffet.

Regjeringen la mandag fram sitt forslag til budsjett. Regjeringen foreslår å avvikle fritaket i CO2 -avgiften på mineralske produkter for naturgass og LPG til veksthusnæringen. Det foreslås at det skal lettes på avgiftstrykket for 2022 hvilket innebærer at satsen settes til 10 pst av et generelle nivået. Regjeringen Solberg foreslo en avgiftssats på 20 pst. av det generelle nivået i 2022 for å gi næringen tid til omstilling.

– Den nye regjeringen har lettet på avgiftstrykket for 2022 , fra 20 til 10%, så vi er delvis hørt. Den største utfordringen er den brå og kraftige opptrappingen mot 2026 til generelle satser. NGF har jobbet opp mot regjeringen og Stortinget for å beholde fritaket og vi er skuffet over at regjeringen foreslår å avvikle fritaket i CO2-avgiften på mineralske produkter for naturgass og LPG til veksthusnæringen, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

Veksthusnæringen skiller seg fra andre næringer ved at den forvalter biologiske prosesser der CO2 bindes, og i tillegg gir produkter som er etterspurt tilbake til samfunnet. Norsk veksthusproduksjon bidrar til nasjonale mål om sunnere kosthold, økt grøntprodukjson og selvforsyning.

– Veksthusnæringen har over lang tid jobbet systematisk for å kutte CO2-utslipp ved omstilling av energibærere, klimastyring og smart energibruk. Vi har kuttet CO2-utslippet med 70% siden 1990 og er nå 67% fornybar. Norsk Gartnerforbund driver aktiv energirådgivning og har en strategi med mål om å være 100% fornybare innen 2030, men for å nå målet må forutsetningene være til stede, understreker Meberg.

Bedriftene må ha lønnsomhet for å kunne investere i nye løsninger og omstilling. Det kreves infrastruktur, som utbygd el-nett, og at alternative energikilder.

– Dette er ikke på plass ennå. Det er kostbart og vil ta tid, påpeker Meberg.

NGF mener derfor at avvikling av fritaket vil hindre den pågående omstillingsprosess, og virke mot sin hensikt. Dersom gartnerne pålegges en avgift, uten at alternativer er til stede, vil det resultere i svekket økonomisk kraft for videre omstilling.

– Vi mener den er i strid med klimaavtalen som regjeringen inngikk med jordbruket i 2019.

NGF vil jobbe for politisk forståelse for at næringen trenger mer tid. I tillegg trenger vi en ordning for kompensasjon som kan avbøte de svært høye strømprisene.

– Vi vil nå kjempe for mer tid til innfasing og omstilling, og en kompensasjon. Vi sender innspill til Stortinget som svar på dette i samarbeid med Norges Bondelag, avslutter Meberg.