Ukrainere som var i Norge før 24. februar har oppholdstillatelser som snart går ut. Situasjonen for disse er nå svært uviss, men løsningen er snublende nær, hvis det finnes politisk vilje.

Ukrainere som befant seg i Norge som sesongarbeidere da krigen brøt løs 24. februar, er i ferd med å havne i en vanskelig situasjon. Oppholdstillatelsen som sesongarbeider innvilges maksimalt for 6 måneder, som må etterfølges av 6 måneder utenfor Norge. For mange er oppholdstillatelsen som gir arbeidstillatelse i ferd med å gå ut. Ukrainere i Norge trenger ikke returnere til hjemlandet nå mens krigen pågår, men uten oppholdstillatelse kan de ikke jobbe videre.

Under pandemien valgte norske myndigheter å innføre en enkel mulighet for å forlenge oppholdstillatelsen for utlendinger som ikke kan returnere til hjemlandet. Norsk Gartnerforbund gikk tidlig ut og anmodet allerede 4, mars regjeringen om at tilsvarende ordning burde bli innført også i krigssituasjonen. I nylig svar fra Arbeids- og integreringsdepartementet avvises denne løsningen, og ukrainerne henvises til søknad om beskyttelse på individuelt grunnlag. Dette kan bli en tidkrevende prosess, og ukrainere som allerede hadde arbeid og bolig er henvist til liv som flyktninger, uten mulighet for arbeidstillatelse før asylsøknaden innvilges.

– Dette er meningsløst, uttaler NGFs Tove Ladstein i NRK i sakene nedenfor. Personer som allerede har arbeid, bolig og en inntil videre avklart livssituasjon burde ikke belaste mottakssentrene for flyktninger, NAV og kommunenes mottaksapparater. En meningsløs ressursbruk, som kan løses raskt og ubyråkratisk. Arbeidsgivere over hele landet rapporterer nå om tilsvarende utfordringer.

Vita Tymchuk og Eystein Ruud i Schrader gartneri føler utfordringene på kroppen, og er begge intervjuet i artikkel og nyhetssending fra dagens NRK. NRK nyheter (nettavis) og NRK Oslo og Viken (13.4).

– Alt vi trenger nå er å fortsette å jobbe. Vi vil ikke bare sitte her uten å gjøre noe og få penger fra myndighetene, sier Vita Tymchuk.

Etter at saken først ble publisert har også opposisjonspartiene på Stortinget reagert