En samlet grøntnæring tar grep etter sommerens medieoppslag om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i landbruket.

– Norsk produksjon skal være bærekraftig, både når det gjelder produksjonen og arbeidsforholdene. Vi i Gartnerforbundet er glade for at næringen nå samarbeider om gode løsninger også i denne saken, forteller Per Magnus Berdal, leder i Norsk Gartnerforbund.

I løpet av sommeren har media omtalt kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold for sesongarbeidere hos norske bærprodusenter. Nå samarbeider næringen om å utvikle et nytt arbeidsgiverkurs for å forhindre feil og regelbrudd. Regelverkene kan være kompliserte å forstå, men etter kurset skal ingen være i tvil om hvordan arbeidsgiveransvaret skal utføres.

– Alle parter er tjent med at sesongarbeidere opplever ryddige lønns- og arbeidsforhold under arbeid i norsk landbruk. Det er viktig av hensyn til rekruttering, det er viktig for å ivareta god kontinuitet i arbeidsstokken og ikke minst er det viktig for at forbrukeren skal kunne ha tillit til at norske grøntprodukter er produsert på en god måte, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen.

Advarer mot bruk av mellommenn

Mange av sakene i media har sitt opphav i at ansatte har avtaler med arbeidsformidlere, og ikke direkte med arbeidsgiver. Et viktig tiltak for bedre orden i ansettelsesforholdene er at ansettelser skal skje direkte mellom den norske produsenten og arbeidstaker. I kurset som er under utarbeiding er arbeidsavtalen et viktig element.

– Vi oppfordrer grøntprodusentene til ikke å bruke bedrifter og mellommenn, spesielt der kultur- og språkforskjellene er store. Det er først og fremst den selvstendige næringsdrivende som skal ha arbeidsgiveransvaret. Det gir produsenten full kontroll selv, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Næringen jobber sammen

Det er Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, Nordgrønt og Norges Bærdyrkerlag med flere, som jobber sammen om å utvikle kurset for grøntprodusenter. Utvalget har til hensikt å utvikle kurset raskt, slik at alle arbeidsgivere skal kunne gjennomføre det i løpet av vinteren.

– Alle aktører i og rundt grøntnæringen må jobbe sammen for å bistå produsentene med kunnskap og veiledning for å sikre gode arbeids- og lønnsforhold. Vi vil også bidra med råd og hjelp for å forhindre eventuell usikkerhet rundt gjeldende regelverk eller minstelønnssatser. Et felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver er ett viktig tiltak, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

Kurset vil omhandle blant annet arbeidsavtaler, lønnsberegning, arbeidstidsregistrering, regler for innkvartering og håndtering av eventuelle konflikter. De første kursene vil bli gjennomført vinteren 2020/2021.