NGF har fått gjennomslag for mange av våre ønsker i jordbrukets krav. Forhandlingsutvalget overleverte krav til ramme og fordeling ved årets jordbruksoppgjør torsdag formiddag.

Den totale rammen er på 1,8 mrd kroner, og de sentrale målsetningene i årets krav er å redusere inntektsgapet til andre grupper, styrke velferdsordningene, styrke bruken av norske arealressurser, sikre kunnskapsbasert utvikling, styrke investeringsevnen og sikre og utnytte markedsmulighetene.

Norsk Gartnerforbund har i møter med både Bondelaget og Bonde og småbrukarlaget lagt fram våre krav til prioritering i årets oppgjør, og vi har fått gjennomslag for mange av våre ønsker i forhandlingsutvalgets dokument:

Målpris for frukt, bær og grønnsaker

Foreslås økt med 3%, som er litt høyere enn vår anbefaling. Grøntsektoren mottar mindre enn 2% av overføringene over jordbruksavtalen, og det presiseres at det er viktig å styrke økonomien i produksjonene innenfor frukt, bær og grønnsaker.

Distriktstilskudd

Foreslår en økning på 13,2 mill. Det innføres en egen sats for økologisk, frukt, bær og veksthusgrønnsaker med 2 kr/kg. NGFs ønske om en prioritering av tomatproduksjonen gjennom distriktstilskuddet er tatt med i dokumentet.

Frilandsgrønnsaker og potet i Nord-Norge sidestilles slik Gartnerforbundet ønsket, mot tidligere kun å gjelde for potet.

Arealtilskudd

Satsene for arealtilskudd foreslås øket med 300 kr/da for grønnsaker og bær, og 400 kr/da for frukt.
Tak på tilskuddet foreslås gjeninnført i tråd med NGFs ønsker.

IBU-midler

Gartnerforbundet mener det er svært viktig å styrke satsingen på ny og klimavennlig teknologi og produksjon, og har fått støtte for dette i forhandlingsutvalgets krav. Det foreslås å øke de fylkesvise investeringsmidlene med 70 mill kr, og at en eventuell rest fra 2017 legges på toppen av dette. Det presiseres at tiltak som svarer på klimautfordringene, kvalitetskrav i produksjonen, og oppgraderer produksjonsapparatet i takt med den teknologiske utviklingen skal prioriteres.

Forskning

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en økning på 5 mill kr, til 60 mill totalt. NGF mener det er viktig å satse på forskning som fører til produksjon med lavere klimautslipp, økt forbruk av grøntprodukter og økt teknologisk utvikling. Vi foreslo derfor å doble potten til forskning, bla for å imøtekomme utfordringene knyttet til endringer i naturmangfoldsloven, importpress, klimatilpassede arter mm.

Drenering

Dagens satser videreføres, men det gjøres endringer som åpner for drenering av arealer som ikke tidligere har vært drenert.

Erstatninger

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at satsene reguleres regelmessig i tråd med prisstigningen. NGF ønsket at ordningen dreies mot en katastrofeordning, og at man øker taket til 1 million kr mot dagens 750000kr.

Omsetningsavgift

Tilskuddet til OFG foreslås økt med 5 millioner til 23,9 mill slik NGF foreslår. I tillegg økes bevilgningen til Matmerk med 5 millioner, og man ønsker en oppgradering av KSL systemet.

Tilskudd til landbruksrådgiving

Økes med totalt 4 millioner og det presiseres at NLR skal fortsette å styrke sin satsing på grøntnæringen. NGF ønsket at midler til utarbeidelse av «minor-use» søknader skulle øremerkes, mens det i kravet fra forhandlingsnemda framgår at dette arbeidet inngår i de ordinære rammene.

Graminor

Økes med 2 mill.

Tilskudd til frøavl

Økes med 3 mill.

Handlingsplan plantevern

Ønskes økt med 1 mill som øremerkes forskning på redusert avdrift av plantevernmidler. Det foreslås å flytte midlene over til LUF for å gi større fleksibilitet mtp forvaltning og bruk av midlene. Utvalget støtter dette.

Bioenergiprogrammet

Prosjektet «Spesialrådgiving energi i veksthus» har oppnådd betydelige klimaforbedringer i veksthusnæringa ved omlegging til fornybar og energi og effektivisering. Forhandlingsutvalget ber om at nytt prosjekt videreføres i tråd med søknad fra NGF.

Avløsertilskudd og andre velferdsordninger

Dette er et av satsningsområdene i årets forhandlinger, og kravet fra forhandlingsutvalget er sammenfallende med NGFs ønsker.

Skattefrie fondsavsetninger til klimainvesteringer

Har vært en ønske fra landbruks- og gartnernæringen i flere år, og er støttet av utvalget som ber om at dette følges opp i forbindelse med årets statsbudsjett.
Staten vil legge fram sitt tilbud fredag 4. mai, og det er beregnet at forhandlingene skal være ferdige 16. mai. Vi følger med og holder dere orientert etter hvert som forhandlingene skrider fram.

Her kan du lese hele jordbrukets forhandlingsutvalgs krav til jordbruksforhandlingene.