Kravet om yrkessjåførbevis har voldet mye besvær for gartnerne. Nå er det varslede unntaket innført.

– En seier

«En seierssak vil jeg kalle dette» sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund. Meberg fortsetter, «Vi har ment at det har vært urimelig å stille krav om yrkessjåførbevis til gartnere, og har vært utrettelig i møter med myndighetene for å få fritak for dette. Nå har det løst seg og vi er godt fornøyd».

Etter Yrkessjåførforskriftens inntreden i 2008 har mange gartnere, og jordbruksprodusenter ellers, måttet inneha yrkessjåførbevis i tillegg til vanlig førerkort ved kjøring av varer i egen bedrift. Gartnerforbundet har hele tiden hevdet overfor myndighetene at produsenter som eier eller leier egen bil, og kjører egne varer som en liten del av sin arbeidstid, er utenfor lovverkets intensjon. Etter presisering fra EU (DIRECTIVE (EU) 2018/645) og høringer gjennom de siste årene, ble nye presiseringer i loven innført 1. oktober 2019. Dette innebærer et klarere unntak fra yrkessjåførforskriften for vår næring.

Yrkessjåførforskriften, §1 Virkeområde

Forskriften gjelder ikke for fører av kjøretøy

h) som eies, eller leies uten fører, av landbruks-, hagebruks-, skogbruks-, oppdretts- eller fiskeriforetak til godstransport knyttet til foretakets egen produksjons- eller næringsvirksomhet, innenfor en radius av inntil 100 km fra det stedet der foretaket er hjemmehørende, forutsatt at det å føre kjøretøyet ikke er førerens hovedaktivitet
i) som benyttes til godstransport i førerens egen virksomhet, dersom regionvegkontoret anser at transporten ikke vil få negativ innvirkning på trafikksikkerheten. Transporten må være sporadisk, foregå i landlige omgivelser, og ikke tilbys andre. Godkjenning kan gis etter dokumentert søknad.

 

Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører