Bioteknologirådet overleverte i dag forslaget til en mer moderne genteknologilov. Norsk Gartnerforbund er positive til bruk av CRISPR som kan løse utfordringer innen plantehelse og sortsutvikling.

Bioteknologirådet mener norske myndigheter bør myke opp regelverket som regulerer genmodifiserte organismer (GMO). I dag mottok klima- og miljøminister Ola Elvestuen rådets forslag til hvordan en mer moderne genteknologilov kan se ut.

Norsk Gartnerforbund mener

De siste årene har nye metoder for genmodifisering skapt debatt om regulering av GMO. Dette gjelder ikke minst for den mye omtalte CRISPR-metoden, som gjør det mulig å gjøre genetiske endringer i planter, dyr og mikroorganismer, også uten å sette inn arvemateriale fra andre arter. EU har så langt konkludert med at CRISPR-metoden skal omfattes av GMO-regelverket.

-Norsk Gartnerforbund er positive til at det forskes på de nye mulighetene som åpner seg ved bruk av CRISPR og andre metoder for genredigering. Dette er metoder som kan løse mange av de utfordringene vi står overfor innen plantehelse, og det vil også kunne gi en mer effektiv sortsutvikling. Det er likevel knyttet usikkerhet til å ta metodene i bruk, både med tanke på potensielle miljø og helseeffekter, sporbarhet, ukjente sen-effekter og eierskap. Derfor er det viktig å videreføre den nåværende lovgivningenes føre-vare prinsipp, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Vil myke opp

Flertallet i bioteknologirådet på elleve medlemmer ønsker å differensiere regelverket ved å nivådele godkjenningskrav, der den genetiske endringen og egenskaper til produktet avgjør om det er tilstrekkelig med meldeplikt eller behov for en grundigere vurdering og godkjenning.

Et mindretall på tre medlemmer ønsker også å differensiere krav til ulike GMO, men at denne tilpasningen gjøres innenfor dagens genteknologilov.

Et samlet råd vil ha en merkeordning som sikrer forbrukerne relevant informasjon og et godt grunnlag for å velge. Rådet ønsker at dagens vurderinger av samfunnsnytte, bærekraft og etikk skal ligge fast.

Uttalelsen fra Bioteknologirådet er tuftet på flere ulike reguleringsforslag som rådet presenterte i fjor. Deretter har det vært en bred innspillsrunde, med over 50 innspill fra akademia, næringsaktører og interesseorganisasjoner, i tillegg til åpne møter landet rundt.