Gartneri- og hagebruksnæringen produserer ferske varer, og har behov for rammebetingelser som lar oss utføre arbeidsoppgavene nå behovet er der. Nå er det viktig å avklare situasjonen rundt sesongansatte, mener NGF.

Covid-19-pandemien og tiltak rundt denne har snudd opp ned på hverdagen for mange av grøntprodusentene i Norge. Næringens normale sykluser og produksjoner, som blant annet innebærer et vesentlig antall utenlandske ansatte, er snudd på hodet. Produsentene har fulgt myndighetenes råd og anmodninger, og jobbet hardt for å kunne fortsette produksjonen også i en vanskelig tid.

Samfunnet har måttet ta mange grep i forbindelse med pandemien, både i Norge og resten av verden. Med økende smittetall er vi alle bekymret. Likevel – produksjon av varer og tjenester som samfunnet har behov for er en forutsetning for størst mulig grad av normalitet. Det er derfor viktig at myndighetene gjør de grep som er nødvendig for å holde også grøntnæringen gående gjennom pandemien.

Usikkerhet preger næringen

Våren 2020 var preget av dugnadsånd og innsatsvilje. Den holdningen lever fremdeles i næringen, men nå når situasjonen er mer avklart og man har mulighet for å gjøre forsvarlige tiltak, er det viktig at myndighetene ser at grøntnæringene er avhengige av praktiske løsninger og regelverksendringer også i 2021.

Reiser er noe av det vanskeligste å forholde seg til i en tid med pandemi, og med rette har det vært stilt spørsmål ved om dette er klokt. For arbeidstakere og arbeidsgivere som befinner seg i ulike land er imidlertid reise en nødvendighet, og må foregå med alle sikkerhetsforanstaltninger som er mulige. Jordbruk og gartneri hadde inntil sist helg mulighet for at arbeidstakere kunne jobbe i karantenetiden, noe som var mulig ved at man jobbet på fysisk separate steder i bedriften, og at man ikke benyttet samme verktøy, maskiner, toalett og pauserom som de øvrige ansatte. Dette var en praktisk løsning på en situasjon som kunne vært vanskelig.

Ansatte fra andre land blir tidvis fremstilt som desperate og utnyttede mennesker med lave lønninger og dårlige arbeidsforhold. For de aller fleste er virkeligheten en ganske annen når de kommer til, og arbeider i Norge. Et organisert og ryddig arbeidsliv med høy trivsel og ansatte som velger å komme tilbake år etter år er virkeligheten for mange. Som alle arbeidsplasser er også gartneri- og hagebruksnæringen avhengig av kompetent og effektiv arbeidskraft, og dette har man oppnådd ved at de samme ansatte jobber i bedriftene gjennom mange år.

Arbeidstakerne det er snakk om her er spesialister som er helt nødvendige i produksjonen. Å erstatte og rekruttere spesialister tar lang tid, krever mye opplæring, ressurser og god planlegging. Når det tidvis blir fremstilt som om hvem som helst av arbeidssøkende vil være effektive og gjøre en god jobb fra første dag er dette en grov underkjennelse av hva faktisk kvalitetsproduksjon innebærer.

Viktige politiske virkemidler akkurat nå

Gjennom høsten 2020 har nye utfordringer meldt seg. Problemer med returbilletter og innreiserestriksjoner til enkelte land har forårsaket at mange fikk en forsinket hjemreise, eller de er fremdeles i Norge. Som arbeidsgivere er det viktig både å ta vare på de ansattes ønske, behov og forutsetning om retur til hjemlandet, men også å ta vare på de som ikke har kunnet returnere. Mange var forsinket i forhold til oppstartsdato for arbeidet da de kom til Norge tidligere i år, og deres arbeidsperiode varte dermed også lengre utover høsten enn først planlagt.

  • 6-månedersregelen (§ 6-3.Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere mv.) tilsier at utlendinger kan få inntil 6 måneders arbeid i Norge, og må deretter være ute av riket i 6 måneder før ny arbeidstillatelse kan innvilges. § 6-3a.Midlertidig bestemmelse om oppholdstillatelse til sesongarbeidere under covid-19-pandemien tillater at ny arbeidstillatelse kan innvilges umiddelbart, men dette er begrenset til 31/12-2020. Ved å flytte denne utløpsdatoen kan både arbeidstakere og arbeidsgivere trygges.
  • Arbeidskarantene må gjeninnføres. Fra og med 31/10 er det ikke lenger tillatt å jobbe i karantenetiden. Dette gir ekstra belastninger for både arbeidstakere og arbeidsgivere.
  • UDI behandler p.t ikke søknader fra innbyggere fra flere «3. land», blant annet Vietnam. Dette fordi ut- og innreisemuligheter er usikre når rutefly ikke går. For vietnamesere som befinner seg i Norge ville det være en betydelig lettelse om søknader om oppholds- og arbeidstillatelse kunne behandles og oppholdet de nå har i Norge legitimeres. En del sesongarbeidstakere ønsker å bli i Norge over vinteren for å slippe usikkerheten med ut -og innreise til hjemlandet. Dette bør det finnes unntak for i regelverket i denne prekære situasjonen.
  • UDIs søknadsbehandlingstid har gått betydelig opp de siste månedene. Det må gjøres tiltak fra myndighetene som tilfører ressurser slik at behandlingstiden går ned.

Viktig med fortsettelse av krisetiltakene frem til situasjonen normaliseres

Samarbeidet innad i grøntnæringen har vært godt gjennom pandemien. NGF tar nå nok en gang initiativ for møter med og innspill til myndighetene. Skal produsentbedriftene bestå gjennom pandemien må rammebetingelsene være tilpasset situasjonen.