Mer konkurransedyktig næring og mer markedsretting i landbruket er klare signaler fra regjeringen i den nye landbruksmeldingen. For grøntnæringen gis det bla uttrykk for at jordbruksforhandlingene skal bestå. Mer fokus på klimatiltak og effektivitet er gjennomgående, men inntektsmålet består.

Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon er tittelen på den nye landbruksmeldingen som ble lagt frem 9. desember.

Meldingen vektlegger regjeringens mål om å styrke konkurransekraften  og effektiviteten i alle ledd, slik at verdikjeden blir mindre politisk styrt og mer markedsrettet.

Jordbrukspolitikken skal legge til rette for økt matproduksjon, mer mangfold, økt effektivitet og styrket konkurransekraft.
Jordbruket skal styrkes gjennom forenkling av lover, regler og støtteordninger og ved å oppheve begrensinger som hindrer effektiv utnytting av kapasiteten til enkel bruk.

I meldingen omtales vår næring i flere sammenhenger og det er en god beskrivelse av produksjonene, verdiskaping og utvikling.

Når vi i første omgang skal trekke frem noen hovedelementer som er spesielt viktig for gartneri- og hagebrukssektoren bør det synliggjøres at:

Regjeringen vil:

• Opprettholde avtalesystemet og legge vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet
• Videreføre inntektsmålet for jordbruket
• At avtalepartene i jordbruksoppgjøret skal vurdere, og foreslå forenklinger ved hvert jordbruksoppgjør
• Tillegge til klimahensyn større vekt i jordbruksoppgjørene
• Avvikle markedsbalanseringen for eple og matpotet
• Utviklingen av den økologiske produksjonen skal være etterspørselsdrevet og ikke lenger tallfestet
• Det skal utarbeides en strategi for økologisk produksjon og forbruk
• Ikke innføre et pålagt myndighetsbestemt krav til kompetanse for næringsutøverne i landbruket