Norsk Gartnerforbund ved generalsekretær Katrine Røed Meberg er godt fornøyd med årets avtale, og framhever etableringen av en vekst og innovasjonspakke for frukt, bær og grønt som særlig positivt.

Den målrettede satsingen på grøntsektoren er initiert av en samlet næring, og vil være et viktig bidrag til vekst og rekruttering  for produsentene, samtidig som det vil gi positive samfunnsmessige ringvirkninger.

Partene er enige om at det skal etableres en særskilt satsing på grøntsektoren, der formålet er å øke forbruket og etterspørselen etter norskproduserte varer. Som en del av denne satsingen vil 65 mill. kr av IBU midlene øremerkes grøntsektoren og følgende områder framheves:

støtte til frukt-, grønt- og veksthusnæringen skal særlig prioriteres

vanningsanlegg (faste investeringer), innstallering av lysanlegg i veksthus, tunell og andre dekksystemer for frukt-, bær-, blomster-, grønnsaks- og potetproduksjon.

tilskudd til nyplanting innen frukt- og bærdyrking.

tekniske investeringer i lager og sorteringsanlegg.

tiltak som gir arronderingsmessige forbedringer og bedre driftsløsninger for frukt- og bærdyrking kan inngå som en del av kostnadsoverslaget der disse kostnadene er vesentlige.

Støtte over IBU-ordningen til omlegging fra fossil energi til fornybar energi i veksthus må sees i sammenheng med støtte fra ENOVA.

Videre skal det skal etableres et rådgivende utvalg bestående av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet. Følgende aktører inviteres til å delta i utvalget: Norsk Gartnerforbund, NHO mat og drikke, Produsentforeningen 1909, Norsk Landbruksrådgivning, Innovasjon Norge, NIBIO, Nordgrønt, Hoff, Bama, Gartnerhallen, Opplysningskontoret for frukt og grønt og Matmerk. Landbruksdirektoratet skal være sekretariat. Avtalepartene kommer tilbake til endelig mandat og ledelse av utvalget. Det settes av 1 mill. kr. til dette arbeidet.

Partene er også enige om at det avsettes 2 mill. kr til en nasjonal satsing på rekruttering til naturbruksutdanningen, med særskilt vekt på landbruk og gartner.

Det settes av 82 mill. kr til forskningsmidler, der bla. utprøving av grønnsaksorter tilpasset norske dyrkingsforhold er prioritert, dette som en del av grøntsatsingen.

Rammen for årets jordbruksoppgjør er på 1,24 mrd. kr. og vil gi en gjennomsnittlig inntektsøkning på 20.600 kr pr år

Vi kommer tilbake med nærmere analyser og kommentarer til årets jordbruksforhandlinger etter 17. mai.