Norsk Gartnerforbund (NGF) er interesseorganisasjonen for norske gartnerier og hagebruk.

Norsk Gartnerforbund (NGF) er den eneste faglige- og næringspolitiske organisasjonen spesielt for norsk gartneri og hagebruk. NGF arbeider for å bedre de faglige og politiske betingelsene for næringen, og styrke samarbeidet mellom norske produsenter.
Dette betyr i praksis at:
· NGF er næringens talerør.
· NGF har et apparat som er i beredskap og står klart for næringen.
· NGF har status, troverdighet, innflytelse og blir hørt.
· NGF har et apparat som tar initiativ til endringer for å bedre næringens rammebetingelser og som kontinuerlig gjør en jobb for at næringen skal synes.
· NGF har et apparat som hele tiden gjør en rekke ”usynlige” ting; NGF ”bare er der” som en naturlig del av samfunnet. Samfunnet forventer i praksis at næringen skal ha et samlende apparat.

Mer konkret innebærer det bl.a. at:
· NGF er i god dialog med myndighetene og brukes som hørings-instans i viktige nasjonale og internasjonale saker som berører næringen.
· NGF ivaretar næringens interesser når det gjelder plantehelse.
· NGF jobber for at produsenter skal å få tilgang til gode og effektive plantevernmidler.
· NGF ivaretar daglig importvernet for produktene som har tollbeskyttelse.
· NGF gir viktige innspill i spørsmål som angår WTO og EØS.
· NGF er pådriver i spørsmål om bedre skatte- og avskrivnings-regler for gartnerinæringen, samt i spørsmål om energiavgifter for norske produsenter.
· NGF skaffer næringen de beste energiavtalene.
· NGF har kulturklubber for blomster, veksthusgrønnsaker, plen o.s.v. der kolleger treffes for å utveksle erfaringer og får faglig oppdatering. NGFs ansatte er sekretærer for klubbene.
· NGFs kulturklubber er initiativtakere til produsentsamarbeid på blomstersiden hvor mengder og prissetting er sentralt.
· NGF er involvert i forskningsprosjekter og har et eget FoU-fond.
· NGF har egen veiledningstjeneste for planteskolene.
· Produsentsamarbeidet i GrøntProdusentenesSamarbeidsråd (GPS) er initiert av NGF og er i dag det viktigste redskap for grønnsak-produsentene for å oppnå riktig pris til produsent i forhold til marked. Dette arbeidet er drevet fram av NGF både praktisk og økonomisk – og NGF ivaretar i dag GPS sine interesser gjennom sitt næringspolitiske arbeid.
· NGF utgir fagbladene ”Gartneryrket” og ”park og anlegg”, hvor medlemmer av NGF får reduserte abonnementpriser.

Samhold gir styrke og er en investering med tanke på fremtiden. Jo flere medlemmer vi er, desto større innflytelse har vi.

Velkommen som medlem i
NORSK GARTNERFORBUND