Regjeringen har nettopp lagt frem en ordning som skal være risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft.

Ordningen dreier seg om en utvidelse av avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Utvidelsen gjør at det kan gis erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter dersom det kan dokumenteres at foretaket ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronaepidemien. Partene ble enige om å heve den maksimale utbetalingen til 2 mill. kroner og inkludere veksthusproduksjoner som benytter manuell høsting. Ordningen gjelder for innhøstingssesongen 2020.
Men Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg, er ikke fornøyd; – Det er bra at regjeringen kommer med tiltak, men vi ser ikke at endringen i avlingsskadeordningen er tilstrekkelig og at dette vil skape trygghet for de om produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Med vekstgruppeinndelingen slik den er, og en egenandel på 30% er denne lite egnet, og vil neppe omfatte de som måtte trenge det. Hvis ordningen skal gi økonomisk kompensasjon for produsentene må denne innrettes annerledes, slik vi forslo under tørkesommeren vi alle husker tilbake til. Hvis vekstgruppene splittes opp, og egenandelen reduseres, eller helst fjernes i denne krisen, vil den ha større betydning.
Det må mere til, vi trenger en tiltakspakke som trygger norsk produksjon gjennom denne krisen og som gir produsentene den økonomiske backingen som trengs i denne uforutsigbare situasjonen. Produsentene står i spagaten og må vurdere om, og i hvilken grad, de kan satse på årets produksjon uten at de risikerer å havne i en økonomisk krise. Matproduksjon og selvforsyning er viktig for samfunnet. Landbruks- og matministeren har sagt at produksjonen skal opprettholdes, og for at det skal være mulig må det kraftigere økonomisk virkemidler og tiltak på bordet.
-Vi etterlyser tiltak som gir reelle lettelser i økte kostnader som følge av pålegg grunnet korona, og tiltak som trygger eventuell svikt i omsetning. Det er en prekær mangel på kompetent arbeidskraft rundt om i landet, nå og forventet fremover. Dette må løses for at vi skal klare å produsere som forventet. Når det gjelder mangel på bemanning mener vi at det må åpnes opp, og UDI må behandle visumsøknader slik at 3.lands borgere med arbeidsavtaler kommer inn i Norge.
– Vi har en næring bestående av dyktige og hardtarbeidende produsenter som står klare til å produsere grønnsaker, frukt og bær til samfunnet. Med en forsikring fra regjeringen om at de ikke risikerer store økonomiske tap og ordninger som sikrer dem tilgang til kompetent arbeidskraft er jeg sikker på at de også denne sesongen vil sørge for at vi som forbrukere får verdens beste grønnsaker, frukt og bær på bordet. ‏