Bondeorganisasjonene har i dag inngått en klimaavtale med regjeringen. For veksthusnæringen betyr fritaket for CO2 -avgiften på naturgass og LPG veldig mye. Det har derfor vært en viktig sak for NGF.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget  har i dag signert en intensjonsavtale med regjeringen om reduksjon av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Partene forplikter seg til å redusere jordbrukets samla klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-ekv. fra 2021-2030, skriver Norges Bondelag i en pressemelding. 

-Det er bra at vi har fått en avtale som skal være plattform for det videre klimaarbeid. Det gir bedre forutsigbarhet for produsentene, og er veldig viktig for utviklingen, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

Fritak for Co 2- avgift

– Jeg er veldig glad for at partene legger til grunn at avtalen gir reelle og tilstrekkelige utslippsreduksjoner, og at avgiftsunntakene dermed er berget. For veksthusnæringen betyr fritaket for CO2 -avgiften på naturgass og LPG veldig mye og dette har derfor vært en viktig sak for NGF, sier Meberg.

NGF har sammen med veksthusnæringen jobbet med energitiltak i mange år, og har selv satt seg høye mål for smart energibruk og reduksjon av CO2- utslipp. Vi jobber med dette kontinuerlig i samråd med FoU-miljøene og Enova. Det krever investeringer og det tar tid, men det blir gjennomført, og det gjøres på en bærekraftig måte.

– Vi vil fortsette å jobbe mot gode klimatiltak.

Ambisiøst mål

Utslippsforpliktelsen mot 2030 utgjør mer enn jordbrukssektorens samlede årlige klimagassutslipp, som ifølge SSB var 4,5 mill. tonn CO2-ekv. i 2018. Bondeorganisasjonene mener målet er ambisiøst, men nødvendig. Samtidig understreker de at avtalen legger til grunn Stortingets mål om økt selvforsyning og landbruk over hele landet.

Les hele avtalen.

Les hele saken på Norges Bondelag. 

Landbrukspodden: Hva innebærer klimaavtalen for jordbruket?