I en krevende tid er staten og jordbruket enige om en jordbruksavtale for 2020-2021, etter forenklede forhandlinger.

I dag inngikk partene i jordbruket en jordbruksavtale for 2020-2021. Årets avtale ble inngått på basis av en forenklet forhandling. Det er heller ikke utarbeidet et krav eller et tilbud som vi er vant med i jordbruksforhandlingene. Bondelaget skriver på sine sider at forhandlingene har dreiet rundt et begrenset antall tema, og det har vært enighet om å benytte eksisterende ordninger. Partene har fulgt opp Landbrukets klimaplan, og grøntrapporten.

Bevilgningene til jordbruksavtalen over statsbudsjettet økes med 350 mill. kroner i 2021.

Avtalen prioriterer økonomien i produksjon av korn, frukt og grønt og poteter. Jordbruksavtalen for inneværende år har en stor satsing på grøntproduksjon. Dette videreføres i den nye avtalen. Målprisene øker med 2,0 % for grønnsaker og frukt, og distriktstilskuddet øker med 6,2 %. Målprisen for matpotet øker med 13 øre/kg, og avrensordningen for potet styrkes. Arealtilskuddet til poteter økes med 185 kr/daa for alle soner. Det gis også økte midler til investeringer innen grøntproduksjon. Den starter oppfølgingen av utvalget for innovasjon og vekst i grøntsektoren, som ble nedsatt i fjorårets oppgjør, og styrker det økonomiske grunnlaget for produksjoner med høy energiproduksjon per dekar.

– At det satses på grønt er viktig og det må vi si oss fornøyde med sier generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg som også har sittet i utvalget. – Vi befinner oss i en vanskelig situasjon med usikkerhet på mange hold, mange spørsmål og uløste utfordringer relatert til koronapandemien. Samtidig ser vi at samfunnet rundt oss ønsker norsk landbruksproduksjon vel. Grøntsektoren har en viktig oppgave, og når pandemien slipper taket, skal næringen styrke seg igjen. Oppfølging av utvalgets anbefalinger skal bidra til dette fortsetter Meberg.

Grøntsektoren og oppfølging av grøntutvalgets rapport

Det rådgivende utvalget, der også NGF deltok, ble satt ned i 2019 og avleverte rapporten «Grøntsektoren mot 2035 – sammen for økt konkurransekraft, økt etterspørsel og mer norsk» 26. mars 2020. Utvalget pekte på 6 anbefalingsområder for videre innsats innen grøntnæringen. Dette omfattet 1) øke etterspørsel hos forbrukerne og i markedskanalene 2) utnytte innkjøpskraften i offentlig sektor 3) utvikle bærekraft som tydelig konkurransefortrinn 4) styrke produsentøkonomi og rekruttering 5) øke kvalitet, styrke produktutvikling og utvide sesonger og 6) samordne strategisk satsing på forskning og innovasjon.

Avtalen forbedrer også klimaprofilen ved å øke innsatsen på kunnskapsutvikling som er viktig i arbeidet med å realisere klimaavtalen mellom jordbruket og staten. Avtalen øker bevilgningene til ordninger for å redusere utslipp, og for en bedre tilpasning til et klima i endring.

Oppfølging av grøntrapporten, noen tiltak

  • Prosjekter 2 millioner, fordelt på tiltak for å øke etterspørsel etter norsk frukt og grønt, og forprosjekt strategi og kompetanse i bærekraft.
  • Midler til utredning, tiltak og modernisering av lager innen grønt og poteter
  • Investeringer 120 millioner av IBU-midlene

Mer om grøntrapporten kan du lese her

Protokollen fra jordbruksoppgjøret 2020

Omtale på regjeringen.no