Rammen er på til sammen 4147 millioner kroner. For grøntsektoren kan følgende resultat spesielt nevnes;

Økt konkurransekraft for grøntnæringen Grøntsektoren er i vekst og har stort potensial for økt markedsandel og selvforsyning. Avtalepartene mener det er viktig å videreføre satsingen på tiltak som kan bidra til økt innovasjon og vekst i grøntsektoren. Grøntsektoren har gjennom Grøntutvalgets arbeid satt seg ambisiøse målsettinger mot 2035. Næringen har samlet seg og fått en felles strategisk plattform gjennom Forum for Norsk Grønt, og flere større prosjekter som skal bidra til økt konkurransekraft og bærekraft i sektoren er igangsatt. Avtalepartene er enige om å legge til rette for en styrking av grøntsektoren med mål om økt konkurransekraft, økt forbruk av norsk frukt og grønt, mer mangfold for forbrukeren og god helse.

(Fra sluttprotokoll for forhandlingene 16.mai)

Følgende ordninger og satsinger er rettet mot grøntsektoren:

  • Økte målpriser for frukt, bær, grønnsaker og potet.
  • Videreføre øvre prisgrense på 20 pst.
  • Følgende tilskudd økes: pristilskudd grønt, arealtilskuddet til grønnsaksproduksjon og tilskudd til fellesanlegg frukt.
  • Støtte til investeringer innen grøntsektoren, inkl. småskala grøntproduksjon er prioritert.
  • Det igangsettes en vurdering av virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Landbruksdirektoratet) om det skal kunne gis tilskudd til utprøving og innfasing av mobile enheter og robotisering. –
  • Avsetting av 8 mill. kroner til prosjekter som bidrar til bærekraft i grøntsektoren over klima- og miljøprogrammet.
  • Prioritere nasjonale tilretteleggingsmidler til prosjekter i grøntsektorens verdikjede
  • 3 mill. kroner i økning til Opplysningskontoret for frukt og grønt for et forsterket arbeid med å øke forbruket av norsk frukt og grønt. Tverrsektorielt arbeid skal vektlegges.
  • Støtte til energirådgiving i veksthus i regi av Norsk Gartnerforbund videreføres

Kommentar

Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg ser at vi er blitt lyttet til på flere av våre innspill.

– Vi er glade for at avtalen har kommet i havn og at rammen ble økt. Vi ser at grøntsektoren omtales positivt, og at det er en rekke ordninger rettet mot grøntsektoren. Vi er blitt lyttet til, og er langt på vei imøtekommet på flere områder som bla målpriser, øvre prisgrense, økte tilskudd og investeringer. Samtidig er vi skuffet over mangelen på en større satsing på grøntsektoren. Resultatet er ikke godt nok på flere områder der vi hadde klare forventninger, blant annet en styrking av energi- og klimarådgivningen som er en særskilt viktig oppgave for å kunne fortsette å effektivisere energibruk og redusere utslipp fra veksthusnæringen. Vi er også skuffet over at blomster og planter ikke har kommet med slik vi ønsket. Dette hadde vært et viktig grep for å samle og inkludere sektorene i jordbruket.

Det er viktig at hele grøntsektoren får nødvendige rammevilkår for å jobbe mot felles samfunnsmessige målsettinger og økt konkurransekraft.

 

Les sluttprotokollen her