Norsk Gartnerforbund har lagt frem et offensivt og grundig innspill før årets jordbruksavtale der vi ønsker en tydelig satsing for vekst, innovasjon og marked- for hele grøntnæringen.

I jordbruksforhandlingene 2019 viste regjeringen at de ønsker å satse på norsk grøntproduksjon, blant annet ved å øremerke 65 millioner av IBU midlene til særskilte investeringsformål innenfor produksjon av potet, frukt, bær, grønnsaker og blomster. Det ble også nedsatt et rådgivende utvalg som skal utarbeide en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjonene. Utvalget skal legge fram sin rapport 19. mars, og det knytter seg stor spenning til hvilke tiltak de vil foreslå. Denne rapporten vil legge premissene for videre satsing innenfor grøntsektoren i årene framover og vi anser det som viktig at det er konkrete og målbare tiltak som legges fram. Forhåpentligvis vil dette arbeidet være synlig både gjennom økt teknologisk utvikling, lønnsomhet, og rekruttering. Gartnerforbundet deltar i utvalget og vil komme med en presisering av våre ønsker, i lys av konklusjonene i rapporten, når denne offentliggjøres.

Gartnerforbundets prioriterte områder i 2020 er:

  1. Målpris: Øk målprisen til 4 % for grønnsaker og 25 øre for potet. Sett i lys av lav kronekurs og et forventet høyt lønnsoppgjør mener Gartnerforbundet at målprisene også i år må økes slik at man sikrer produsentene et inntektsgrunnlag som gjør dem i stand til å møet kravene om klimatilpasning, effektivisering og økt miljøfokus.
  2. IBU midler: Norsk produksjon av grøntprodukter må gis gode rammebetingelser slik at næringen kan styrkes. Det er viktig å legge til rette for at økonomien i produksjonene gir rom for å investere for fremtidig drift og nødvendige klima/miljøtiltak. Norsk gartnerforbund ber derfor om at IBU-midlene økes med 300 millioner kroner, i tillegg til de 65 millionene som ble bevilget i fjor. Som i 2019 øremerkes midlene satsing på grøntnæringen.
  3. FOU: Produsentene står i dag ovenfor mange utfordringer og strenge krav knyttet til både klima, miljø og teknologisk utvikling. Det er derfor viktig at det settes av tilstrekkelig midler til forskning og utvikling slik at produsentene sikres den nyeste og mest framtidsrettede kunnskapen, og vi ber om at tilskuddet til forskning økes med minst 18 millioner kroner.
  4. Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler: I 2020 skal det utarbeides en ny handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler. Det er svært viktig at man i dette arbeidet prioriterer å finne løsninger for hvordan den akutte mangelen på plantevernmidler kan løses. Dette gjelder både utvikling av nye og eksisterende metoder, nytt plantemateriale og tilgang på effektive plantevernmidler. Vi mener derfor at tilskuddet må økes med minst 8 millioner kroner.

Gartnerforbundet ber også om midler til Opplysningskontoret for blomster og planter, som vi mener er viktige for å styrke preferansen for norske blomster og planter, og arbeidet med opplysning og god plantehelse knyttet til dette.

Vi har også anmodet om midler til å utrede muligheten for å etablere «Planteskolenes samarbeidsråd», som skal koordinere og fremme et tettere samarbeid mellom planteskole og staudeprodusentene for å styrke deres posisjon og konkurransekraft i markedet. Norskproduserte planter i norsk natur er et viktig plantehelsetiltak.