Jordbruksforhandlingene: I tilbudet fra staten er grøntsektoren prioritert på flere områder. - Vi må si oss godt fornøyd med tilbudet som ble lagt frem i dag, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

I dag kom statens tilbud i årets jordbruksoppgjør, en drøy uke etter at jordbrukets krav ble overlevert staten. Staten tilbyr jordbruket 1 milliard i årets oppgjør, og halverer nesten bøndenes krav.

Prioriterer grønt

Statens forhandlingsutvalg har prioritert grøntsektoren høyt og foreslår å styrke grunnlaget for økt produksjon av frukt og grønt gjennom satsing på forskning, utvikling og rådgivning, samt styrking av produsentøkonomien.

Statens forhandlingsutvalg foreslår blant annet:

-Å øke målprisene for frukt, bær og grønnsaker innenfor en ramme på 3,0 prosent, og en økning i målpris for potet med 25 øre per kilo.

-En helhetlig og samordnet innsats for utvikling og bruk av miljø- og klimavennlig teknologi i landbruket. Dette vil være et viktig tiltak også for grøntsektoren. Hovedsatsingen legges til Verdiskapings-programmet for fornybar energi i landbruket.

-Styrking av utvikling av plantemateriale, støtte til energirådgivning, økt ramme for handlingsplan for plantevern med tiltak for avdrift, støtte til miljø og klimateknologiutvikling bla kjølelager, drenering, økologisk produksjon innen grøntsektoren.

-Det settes ned en hurtigarbeidende gruppe for å få på plass gartneropplæring.  Staten viser til at det er viktig å ha gartnerutdanning for voksne og mener dette bør innarbeides i den nasjonale modellen for voksenagronom.  

-Avløsertilskudd ved sykdom for veksthusprodusenter ikke lenger bare skal gjelde veksthus med varme , men omfatte alle med produksjon i sykeperioden.

CO2 avgift på gass

I Regjeringsplattformen står det: «Ha sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor». Dette inkluderer også jordbruket. Statens forhandlingsutvalg mener allerede iverksatte virkemidler og tiltak bør videreføres og utvikles, og at utvikling av kunnskapsgrunnlaget må prioriteres høyt. Og at det er viktig å fremskaffe bedre kunnskap om effekter, kostnader og konsekvenser av eksisterende og eventuelle nye tiltak.

-Dette tolker vi også å omfatte CO2-avgift på gass til veksthus, sier Katrine Røed Meberg.

I Statens tilbud heter det «Med utgangspunkt i utfordringene innføringen av CO2-avgift kan medføre for gartnernæringen, legger Statens forhandlingsutvalg til grunn at prosjekter innenfor gartnernæringen skal prioriteres».

-Vi følger opp saken videre, sier Meberg.

Les statens tilbud i jordbruksoppgjøret. 

 

I tilbudet fra staten er grøntsektoren prioritert på flere områder og mitt første inntrykk er at vi må si oss godt fornøyd med tilbudet som ble lagt frem i dag. Generalsekretær Katrine Røed Meberg.