Høring proposisjon om strømstøtte: Norsk Gartnerforbund mener det er viktig at det kommer på plass en ordning, men understreker at kompensasjonsnivået blir for lavt når strømkostnadene er så høye.

Gartnerforbundet har i dag sendt høringssvar til regjeringens proposisjon om strømstøtte. Regjeringen har tidligere lagt fram proposisjon om en midlertidig strømstønadsordning for jordbruks- og veksthusnæringen som følge av ekstraordinære strømutgifter.

Norsk Gartnerforbund mener det er viktig at det kommer på plass en ordning, men understreker at kompensasjonsnivået blir for lavt når strømkostnadene er så høye.

Norsk Gartnerforbund mener også at ordningen ekskluderer mange aktører i grøntnæringen og at det er behov for langsiktige ordninger ved vedvarende høye energipriser.

Svært alvorlig for bransjen

Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF

Den økonomiske situasjonen i grøntnæringen er svært alvorlig. Strømprisene har vært svært høye de siste månedene, og forventes fortsatt å være det fremover. Det gir store ekstrakostnader i produksjonene. For veksthus, som er spesielt energikrevende, har dette gått hardt utover likviditeten og konsekvensene er kritiske.

– Nedstenginger, oppsigelser, redusert, eller opphør, av produksjon og økonomisk krise er for svært mange realiteten. Mange har måtte ta i bruk alternative energikilder som kan redusere kostnadene noe, som olje og propan, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Gartnerforbundet ser med stor bekymring på situasjonen, og understreker at det nå er særdeles viktig at regjeringen tar ansvar for at det kommer på plass tiltak som gjør at det blir mulig å redde næringen. Uten kraftfulle tiltak vil vi få store skader og konsekvenser både på kort sikt og lang sikt.

-Høringsforslaget som legges frem vil være et skritt i riktig retning, men vi må like fullt understreke at den ikke er tilstrekkelig for en næring som er svekket etter lang tid med høye kostnader. Dette er kostnader som bedriftene ikke har mulighet til å ta igjen på inntektssiden ved økte priser, sier Meberg.

-Strømkostnadene slår også kraftig ut for lager og pakkeri, samt for produsenter som er avhengige av å bruke naturgass. Disse gruppene må også omfattes av ordningen, sier Meberg.

Dette er noen av Gartnerforbundets innspill:

– Vi foreslår at terskelverdien settes til 50 øre/kWt. Kostnadene vil fortsatt være en dobling av normalpris.

– Støtten kan bare gis for målepunkt-ID der gjennomsnittlig strømutgifter overstiger terskelverdien og beregnet på samme måte som for husholdningene der forbruksdata hentes fra nettselskap/elhub og Nordpool-priser.

– Dokumentasjonskrav og opplysningsplikten må utformes enkelt for at utbetaling skal kunne iverksettes raskt..

– Kjølelager og pakkerier må inn i samme ordning som for veksthus, taket må økes betydelig.

– Foreslåtte tak på 20.000 kWt/mnd må økes betydelig, slik at den bidrar etter formålet med forskriften. Eksempelvis har store kjølelager som er knyttet til grøntproduksjonen kostnader som ligger langt over foreslått tak.

– Det er tidskritisk at ordningen raskt iverksettes og at utbetalingene skjer månedlig fom februar, slik at det gir bedre forutsigbarhet. Dette er prekært for bedrifter som er i likviditetskrise.

– Ved vedvarende høye strømpriser må ordningen forlenges ev en langsiktig ordning komme på plass for å gi norsk produksjon forutsigbarhet og mulighet til videre virksomhet.