Personlige medlemmer

Kontingent til Norsk Gartnerforbund:                                                                  Kr 550

– Ansatte, studenter, pensjonister og

ektefeller i bedrifter som betaler bedriftsavgift til NGF                                    Kr 286

 

Firma/bedrift/organisasjon (assosierte medlemmer)

1-10 ansatte, 1 kontaktperson                                                                             Kr 2700

Flere enn 10 ansatte, 2 kontaktpersoner                                                         Kr 5400

 

Bedriftsmedlemmer. Innbetalingen er tredelt:

1) Kontingent til Norsk Gartnerforbund                                                             Kr 550

2) Grunnavgift til NGF Servicekontor                                                                 Kr 640

3) Arealavgift til NGF Servicekontor:

  Opp til 5000 m2 5000-7000 m2 Over 7000 m2
Veksthus med varme, kr pr m2 4,84 3,81 1,66
Veksthus uten varme, kr pr m2 0,89    
Karplanteareal planteskole, kr pr daa 1524    
Areal friland planteskole, kr pr daa 349,70    
Areal friland grønnsaker, kr pr daa 40,79    
Areal friland poteter, kr pr daa 19,09    
Areal friland plen, kr pr daa 22,93    
Areal frukt, kr pr daa 19,08    
Areal bær, kr pr daa 31,82    
 

Minimum arealavgift: kr 700   Maksimum arealavgift: kr  50 000

Maks arealavgift for grønnsaker på friland og poteter: kr 15 000

I tillegg kommer eventuelt arealavgifter for veksthus/planteskole m.fl. Areal for friland og veksthus regnes adskilt, inntil totalt tak på kr 50 000

Arealavgiftene beregnes ut ifra produksjonsareal

 

Nye bedriftsmedlemmer skal betale halv arealavgift det første året de er medlemmer.

Arealavgiften er fradragsberettiget i regnskapet

Arealavgiften innkreves m/MVA