Klimaplanen er ambisiøs, og består av 8 satsingsområder og har som mål å kutte i utslipp, og øke lageret av karbon i jorden tilsvarende 4-6 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Gjennom representantskapet i Norges Bondelag ble i dag landbrukets klimaplan vedtatt. Planen bygger på intensjonsavtalen mellom myndighetene, Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag som ble inngått 21. juni 2019.

Landbruket stod for 8,6 % av Norges klimagassutslipp i 2019. Dette tilsvarer 4,5 millioner tonn CO2 årlig. Sektoren har allerede kuttet utslippene med 5,3 % mellom 1990 og 2018. Likevel har landbruket inngått en ambisiøs avtale hvor sektoren forplikter seg til å kutte 5 millioner tonn CO2 samlet mellom 2021 og 2030.

Klimaplanen består av 8 satsingsområder og har som mål å kutte i utslipp, og øke lageret av karbon i jorden tilsvarende 4-6 millioner tonn CO2-ekvivalenter:

  1. Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgivning
  2. Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere husdyr
  3. Fossilfri maskinpark
  4. Fossilfri oppvarming
  5. Bedre bruk av gjødsel og god agronomi
  6. Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg
  7. Jorda som karbonlager
  8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket

Det skal årlig innrapporteres tall til et eget klimagassregnskap. Det er et eget teknisk beregningsutvalg som skal gjøre opp status for progresjon og utvikling i arbeidet med å innfri avtalen. Planen vil revideres årlig og tilpasses ny kunnskap om tiltak som kan bidra til å nå målet.

I avtalen står det «Avtalepartene har satt de fire hovedmålene for jordbrukspolitikken som ei overordna ramme for klimaavtalen: matsikkerhet og beredskap, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser». Klimaplanen tar dermed en helt annen retning for å få ned utslippene enn det som er presentert i klimakur 2030- sier Lars Petter Bartnes, leder for Bondelaget, i dag. «Planen har som mål å favne om alle landets bønder, uansett produksjon. Den er laga for et framtidsretta landbruk som skal fortsette å utnytte de naturgitte ressursene Norge har».

Landbrukets klimaplan kan man lese her

Kilde til siste avsnitt