Den langvarige tørkeperioden har gitt avlingssvikt for flere grøntprodusenter. Meld inn alle skader til landbrukskontorene/fylkesmannen. Det er viktig at krisen i landbruket synliggjøres!

Vi vet at mange grøntprodusenter, både på friland og i veksthus, har store utfordringer selv om de har hatt tilgang på vann. I mange tilfeller har varmen medført kvalitetsforringelser og avlingsreduksjon, og det er viktig at dette blir meldt inn til landbrukskontorene / fylkesmannen selv om man ikke kan få avlingsskadeerstatning etter dagens regelverk.
I noen tilfeller kan man ha rett til erstatning, og da er det svært viktig at kommunens landbruksavdeling er varslet straks man ser at det foreligger en klimabetinget skade. Uansett er det viktig å synliggjøre omfanget av den krisen landbruket i Norge nå befinner seg i.

Vi har fått følgende melding fra fylkesmannen:

«Landbruksdirektoratet har bedt Fylkesmannen om å gi en prognose over årets avlingssvikt. Det er særlig viktig å få vurderinger for korn og grovfôr, men også vurderinger av situasjonen i øvrige vekstgrupper er interessant.

Landbruksdirektoratet rapporterer inn prognoser til Landbruks- og matdepartementet gjennom hele året – også underveis i vekstsesongen. Tilbakemeldingene fra FM vil bli benyttet til både kostnadsanalyser for erstatningsordningene og for å gi LMD en oversikt over avlingssituasjonen. Landbruksdirektoratet  vil innhente en tilsvarende og oppdatert prognose i begynnelsen av september, som innspill til endelig nysaldering av statsbudsjettet i 2018.