Årets jordbruksavtale har mange positive konsekvenser for gartnernæringen.

Årets jordbruksavtale ble signert på overtid midt i pinsen av Bondelaget og staten, etter at Småbrukarlaget har brutt dagen før. NGF mener det bra at det ble en avtale, og takker bondelaget for innsatsen! Den største diskusjonen har gått på prioritering av små og mellomstor bruk. Flere elementer i resultatet vil være positivt for gartnernæringen.

Norsk Gartnerforbund har vurdert sluttprotokollen opp mot det vi hadde spilt inn til partene i forkant. Og da er det satsingen på investering og utvikling ved at det avsettes 574,5 mill.kr til bedriftsrettede midler til disse formål svært positivt. Dette er en økning på 26,5 millioner.  Disse midlene tas fra såkalte utredningsmidler.   I tillegg er maksimal prosentsats for generasjonstilskuddet hevet med 10 prosentpoeng fra 40 til 50 %.  Dette er et godt rekrutteringstiltak.
En målprisøkning på 2,5 % på grønnsaker og frukt er også i tråd med hva NGF hadde spilt inn. Samt at poteter får en målprisøkning på 15 øre pr kg.  For å sikre forutsigbarhet for næring og entreprenører videreføres ordningen med tilskudd til drenering med uendrede satser.
Satsen for distriktstilskuddet til frukt og bær økes, bortsett fra i sone 1.  Distriktstilskudd for tomat, agurk og salat holdes uendret.  Forenklingsutvalget hadde forslag som gjør at vi ser positivt på at vi får beholde dette tilskuddet slik det er. Arealtilskuddssatsene for grønnsaker er uendret.  AK-tilskudd for planteskole, frukt og bær er også uendret. Det sies intet om innføring av maksgrense (tak).
Jordbrukets viktigste oppgave i klimasammenheng er å redusere utslippene pre produsert enhet, økte opptaket og tilpasse produksjonen til et klima i endring. I klimaarbeidet prioriteres rådgivning, forskning og utredning.  Bioenergiprogrammet er uendret, og NGFs satsing på energirådgivning og energiledelse videreføres på samme nivå også 2017.  Når det gjelder erstatningsordningen for klimabetingede skader, så blir den uendra.
Det satses på økologisk grøntproduksjon gjennom økte satser for arealer som brukes til å dyrke økologisk grønnsaker, frukt, bær og poteter.  I tillegg skal det gjøres en evaluering av midlene til generisk markedsføring av økologisk mat.
Når det gjelder velferdsordninger, så økes maksimal sats for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv med 30 kr dag.  Denne ordningen gjelder også for gartnersektoren.

PRL