Den norske agurksesongen skal bli både bærekraftig og konkurransedyktig. Det er målet for et nytt forskningsprosjekt av Agurkklubben og NMBU. Prosjektet har fått 11 millioner i støtte.

Prosjektet søker å finne ut av hva som er det optimale lysklimaet for agurkproduksjon på vinteren. Ved hjelp av ny og mer energieffektiv lysteknologi og nye lysstrategier tilpasset norske forhold, skal produksjonen bli bærekraftig, helårlig og konkurransedyktig. Slik at norske forbrukere kan tilbys norske agurker året rundt.

Initiativet til søknaden har kommet fra Norske agurkprodusenter, organisert i Agurkklubben i Norsk Gartnerforbund (NGF). Prosjektet varer i tre år og har fått til sammen 11 millioner kroner i støtte. 8 av disse er fra Forskningsrådet og 3 millioner er fra GRO-fondet som er opprettet av Bama gruppen AS. Prosjektet ledes av Michel Verheul ved NIBIO, divisjon for matproduksjon og samfunn. 

Riktig lys gir høy avling

Lys er minimumsfaktoren for å oppnå høy avling og god kvalitet i norsk veksthusproduksjon.

Agurkprodusenter i Norge har tradisjonelt benyttet høytrykksnatriumdamplamper (HPS) som toppbelysning for forlengelse av sesong eller i helårsproduksjon. De senere årene har det vært stor interesse rettet mot ny lysteknologi slik som lys-emitterende-dioder (LED). Det er flere fordeler knyttet til LED som gjør det interessant i helårsproduksjon av agurk. LED-belysning er mindre energikrevende enn HPS-belysning, den gir mindre varmestråling og den gir en unik mulighet å til å både tilpasse intensitet og den spektrale fordelingen av lyset til plantenes behov.

Siden LED lamper produserer mer fotosyntetisk aktivt lys per enhet av energi sammenlignet med HPS lamper, vil en overgang til LED lamper spare energi.

Vi trenger ny kunnskap om plantesorters respons på lyskvalitet. Den kan utnyttes som metode for å øke avling og forbedre ytre og indre kvalitet (smak, utseende, holdbarhet og næringsverdi).

Spent på resultatet

Agurkprodusent Kåre Reed er medeier og administrativt ansvarlig for prosjektet. Han er svært spent på utfallet av forskningsprosjektet.

– Det skal bli spennene å se om LED belysning kan erstatte HPS. Da tenker spesielt jeg på økonomiske besparinger, klimastyring og utnyttelse av CO2. Det er jo mange gartnere med på dette forsøket med forskjellige drivhus og lamper, så vi kommer til å få informasjon om mange ulike lysbehandlinger, forteller han til NGF.

-Så skal det bli spennene å se hvordan måten vi dyrker på under LED kan bidra til god avlinger og en mer klimavennlig produksjon.

Baner vei

– Vi er glade for at forskningsrådet ser det samme potensialet i helårsproduksjon av agurk som vi gjør, forteller Emilie Sandell, fagansvarlig for Agurkklubben i NGF.

LED-teknologien kan nemlig effektivisere mange faktorer i veksthusproduksjon. Men det krever store investeringer.

– Derfor ville Agurkklubben bane vei for sine medlemmer slik at de får førstehåndsinformasjon om hvordan LED- lys best tas i bruk. Dersom forsøket viser at LED-lys kan gagne produsentene og miljøet, blir det sannsynligvis lettere å få tilsagn om støtte for installasjon og kjøp av LED fra støtteordninger, avslutter Sandell.

 

 

Prosjekttittel:
Smart bruk av lys og ny lysteknologi for energieffektiv og kvalitetssikker helårsproduksjon av agurk i Norge

Mål for prosjektet:
Prosjektet har som hovedmål å utvikle bærekraftig og konkurransedyktig helårsproduksjon av agurk ved hjelp av ny og mer energieffektiv lysteknologi og nye lysstrategier tilpasset norske forhold.

Delmål:
• Kvalitetssikret og oppdatert kunnskap om hvilket LED lysspekter som er optimalt for fotosyntese, morfologi og transport av assimilater til fruktutvikling hos agurk.
• Økt kunnskap om klimaforhold, sortsvalg og plantebehandling for å oppnå maksimum avling og kvalitet i et (semi-)kommersielt veksthus ved bruk av LED lys• Økt kunnskap om optimal bruk av vekstlys (HPS/LED) i helårsproduksjon, inkludert tilførselsmetode
(toppbelysning, mellombelysning, hybridløsninger) på avling og kvalitet av veksthusagurk egnet under Norske forhold.
• Utnytte klimadata som verktøy for bedre klimastyring i gartnerier med LED.
• Vurdere de biologiske, energirelaterte, miljømessige og økonomiske konsekvensene av å installere LED i veksthus med agurk.