Bakgrunnen for møtet var de kritikkverdige arbeidsforholdene som er avdekket denne sesongen. Landbruksorganisasjonene må bevare sitt omdømme i næringen.

Norsk Gartnerforbund, Norges Bondelag, Norsk Bonde – og småbrukarlag, Gartnerhallen, Bama, Nordgrønt og Bærdyrkarlaget var i dag invitert til møte med Landbruks- og matministeren og Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Etter sommerens gjentagende negative omtale av arbeidsforholdene i landbruket innkalte LMD-minister Bollestad til møte om landbruksorganisasjonenes rolle i produsentenes arbeid med arbeidsgiveransvar. Bollestad åpnet møtet med å si at dette er viktig å ta tak i for å opprettholde godt omdømme i næringen.

Næringen står samlet, og tar det svært alvorlig når kritikkverdige forhold avdekkes. Vi vil sammen, og hver for oss, hjelpe produsentene å sette inn tiltak for å forhindre nye tilfeller. NGF legger vekt på kunnskapshevende tiltak som veiledning, kursing, rådgivning, samt holdningsskapende arbeid. Vi jobber også opp mot myndighetene, NHO Mat og Drikke og andre relevante aktører. Det er åpenbart at grøntnæringens produsenter skal være gode arbeidsgivere, og dette skal forbrukerne og folk som vil jobbe i næringen være trygg på. Enkelttilfellene som er avdekket er unntakene, og er ikke representative for næringen. Det store flertallet av produsenter driver innenfor regelverket og har gode arbeidsforhold for sine ansatte. Sesongarbeidskraft som kommer skal oppleve ryddige lønns- og arbeidsforhold.

Vi skal satse på økt produksjon av frukt, grønt og bær. Forbruker skal kunne ha tillit til at dette er produsert på en måte som ivaretar arbeidsforhold og arbeidstaker. Videre mener vi at KSL er et viktig verktøy som når ut til alle produsenter, og kan styrkes.

Tiltak for neste sesong

NGF etterspurte også avklaringer i forhold til regelverk for ansettelse av sesongarbeidere for neste sesong, noe som er prekært viktig å avklare snarest mulig hvis neste sesong skal kunne gå som planlagt. Manglende avklaringer inkluderer blant annet «6. måneders-regelen», forlenget opphold og behandling og behandlingstid av søknader i UDI. ASD lovet snarlig svar.

Næringa på grøntområdet har siden i vår etablert et tett/nærmere samarbeid som er viktig framover for å finne nye tiltak og gjennomføre tiltak som kan hindre liknende situasjoner. Gode arbeidsforhold i landbruket er viktig for omdømmet. Dette møtet blir fulgt opp med nye dialogmøter der blant annet regelverket skal diskuteres.

 

Bondelagets omtale av møtet

Gartnerhallens omtale av møtet