NGF oppfordrer landbruksminister Olaug V. Bollestad til ny stortingsmelding om grøntnæringen. - Den skal meisle ut en fremtidig politikk som styrker grøntnæringen, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Norsk Gartnerforbund mener tiden er overmoden for et kraftig Grøntløft. I dagens møte med landbruksminister Olaug Vervik Bollestad har vi derfor bedt henne ta tak i næringens utviklingsmuligheter, hvor vi foreslår en stortingsmelding om utvikling av grøntnæringen.

-Vi ser for oss en stortingsmelding som belyser alle sider ved grøntnæringen. Alt fra rekruttering og kunnskapsbehov til rammebetingelser og innovasjon. Den bør være et strategisk dokument som viser vei og muligheter, men samtidig hvilke flaskehalser som finnes, sier NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg. 

-Meldingen bør meisle ut en fremtidig politikk som styrker hele grøntnæringen. Den skal bidra til oppsving, optimisme og verdiskapning, fortsetter hun.

Etterlyser ambisjoner

-Grøntnæringen har store muligheter for vekst og satsinger fremover, sier departementsråd Leif Forsell. Her sammen med leder i NGFs Grønnsaksutvalg Stig Arild Oldervik (tv).

Regjeringen har store ambisjoner for både helse og landbruk, men Gartnerforbundet synes at politikken for grøntsektoren i for liten grad når opp til ambisjonen.  Grøntnæringen har er et stort potensiale dersom regjeringen legger til rette for det.

-Vi trenger langsiktighet, forutsigbarhet og en klar politisk vilje for en helhetlig støtte med et godt virkemiddelapparat, sier Meberg.

Grøntsektoren er viktig for å oppfylle både landbrukspolitiske og helsepolitiske mål om økt matsikkerhet, bedre kosthold, økt verdiskapning og et bærekraftig jordbruk.

-Norske gartnere skal bli mer konkurransedyktige, og de bør ta en større andel av markedet med norske produkter. Næringen har et stort vekstpotensiale, og vi vet at forbrukerne ønsker mer norske produkter. Utfordringen er hvordan vi skal få det til. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skal løfte næringen. Grøntløftet må derfor få en politisk forankring, fortsetter Meberg.

Oppfordret til Grøntløft

I dagens møte i Mat- og landbruksdepartementet var også statssekretær Widar Skogan og politisk rådgiver Erlend Kjærnsrød (begge Krf) til stede, samt departementsråd Leif Forsell og ekspedisjonssjef Anne Marie Gloslii, med flere. Gartnerforbundet oppfordret politikerne til å være med på et felles Grøntløft.

-Vi mangler en egen stortingsmelding for hele grøntnæringen. Den vil etter mitt syn være styrende for veien videre. Når vi skal få til dette Grøntløftet, så vil den være retningsgivende og den vil gi politikerne innsikt i næringen vår, og hjelpe oss sammen til å finne hvordan vi skal jobbe videre.

Belyser alle sider ved grøntnæringen

– Vi bør ha et oppdatert bilde av næringen, sett i lys av samfunnets behov samt de politiske rammebetingelsene som finnes. Vi trenger innsikt samt å se ting i sammenheng,  konkluderer Meberg.

Kostholdsrådene og myndighetene sier at vi skal spise mer frukt og grønt – faktisk en økning på hele 20 prosent. Gartnerforbundet mener det er helt avgjørende at denne økningen skjer med norske råvarer.

Vi utfordret med Grøntløftet – i dette legger vi myndighetens vilje til rammebetingelser, og en satsning over jordbruksavtalen. Møtet må sies å være svært positivt og et godt grunnlag for videre samarbeid for den flotte næringen vår – Generalsekretær Katrine Røed Meberg, NGF

Mange produkter

Norsk produksjon omfatter mange ulike produkter.  Foruten grønnsaker og frukt, så regnes også prydplanter, blomster, busker og trær med i grøntsektoren. Bruk av blomster og planter i offentlig rom er viktig for helse og trivsel, samtidig som de er et viktig klimatiltak, eksempelvis bruken av grønne tak, stauder og regnbed som effektiv overvannshåndtering i offentlige uterom.