Årets tørke og intense varme har gitt lavere avling og ekstra kostnader til vanning. I tillegg kommer usikkerheten og belastningen med å flytte vanningsutstyr på døgnkontinuerlig basis. Det viser GPS årlige avlingsregistrering for løk.

Gartnerforbundet ved Mona Nordli har vært med når GPS denne uka gjennomfører sine årlige avlingsregistreringer for løk. Omfanget av årets langvarige tørke og intense varme, trer tydelig fram. Det er så langt gjort registreringer i Østfold, Vestfold, Oppland og Hedmark og de foreløpige tallene viser at avlingene vil ligge på mellom 60 og 70 % av avlingen i 2017.

Signalene er at man kan forvente tilsvarende resultater i flere av lagringskulturene. For produsentene er dette dramatisk; man får både lavere avling og man har dessuten hatt store ekstra kostnader til vanning. På toppen av det hele kommer usikkerheten og belastningen med å flytte vanningsutstyr på døgnkontinuerlig basis.

Fram imot høsting vil man få bedre oversikt over omfanget av skadene og det er mulig å gjøre en foreløpig beregning av avlingssvikt. Det er viktig å kontakte landbrukskontoret og melde inn skaden, om du ikke allerede har gjort det. Dette er en forutsetning for å ha rett til å søke erstatning for klimabetingede skader. Det er viktig at grøntprodusentene melder inn sine skader, også der man ikke har rett til erstatning, slik at man synliggjør at de høye temperaturene har vært ødeleggende, og at tilgang på vann ikke automatisk fører til normal avling.

Søk erstatning

Du kan søke erstatning for følgende vekstgrupper: Grovfor, korn og frø til modning, frukt, bær, poteter og grønnsaker. Vekstgruppen for grønnsaker utløser sjelden erstatning for disse produsentene i og med at man alle grønnsakkulturene inngår i denne gruppen og beregnes samlet. Det kreves en total reduksjon av avling for hele vekstgruppen for å utløse avlingsskadeerstatning. Man kan maksimalt få utbetalt 750000 pr. vekstgruppe. Norsk Gartnerforbund har i brev til Landbruks- og matdepartementet bedt om at denne fordelingen må vurderes på nytt, da den ikke fungerer slik erstatningsordningen er ment å fungere. Det er også bedt om at taket på erstatningen heves og at ordningen gjøres om til en katastrofeordning.

Avling i skadeåret fastsettes på grunnlag av dokumenterte salgs og beholdningsoppgaver. For potetprodusenter er det viktig å også regne inn settepoteter til eget bruk. Endelig søknadsfrist er 31. oktober, og søknadsskjemaene finner du på Landbruksdirektoratets sider. Det er mye informasjon som skal inn i søknadsskjemaet og det anbefales å fylle ut sammen med regnskapsfører.

Beregning

I år er det oppfordret til å søke erstatning straks du har oversikt over omfanget av skadene, og det er også mulig å søke forskuddsutbetaling for inntil 70% av erstatningsbeløpet. Beregningen vil se ut som følger:

Normalavling, som er gjennomsnittet av de siste 5 år
– 30 % egenandel
– avling i skadeåret
– andel av skaden som ikke er klimabetinget (for eksempel skadedyr eller soppangrep)
= Avlingskade – multipliseres med satsene man finner i forskriften.

Til slutt trekker man fra eventuelle sparte høstekostnader.
Sum erstatning for vekstgruppen er summen av erstatningen for alle vekstene i vekstgruppen.

Søke om avlingsskadeerstatning.
Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.
Erstatningssatser.