Landbruksdirektoratets behandlingstid av søknader om arbeidskraft har steget til over 10 dager. - Helt uholdbar ventetid for en næring som fortviler over akutt mangel på arbeidskraft, sier NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Norsk Gartnerforbund har tidligere uttalt at grensepasseringene går bedre etter at ordningen gjennom Landbruksdirektoratet kom på plass. Direktoratet har siden 19. mars behandlet søknader om innreise for utenlandske ansatte i jordbruket. Ordningen skulle være effektiv og fagbasert med lav saksbehandlingstid på 1-3 dager.

Søknadsbehandling øker til 10 dager

Nå har NGF fått opplyst at søknadsbehandlingskapasiteten er vesentlig redusert og at behandlingstiden er steget til over 10 dager.

– Vi har all grunn til å tro at behandlingstiden vil øke ytterligere, siden det vil komme flere søknader fremover. Det er en uholdbar situasjon for en bransje som har vært anmodet om å holde søknadene konsentrert om korte tidsperspektiver, sier NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg.

NGF erfarer blant annet at arbeidsgivere (produsenter) som har søkt innreise for sine utenlandske arbeidstakere har fått beskjed om at søknadene er behandlet og vil få godkjenning, men at vedtaket er ikke gitt og svar er ikke sendt. Køen av søknader vil øke og behandlingstiden blir langt utover våren.

– Vi har også mottatt bekymringsfull informasjon om at Landbruksdirektoratet har blitt pålagt en begrensning av sin behandling av søknader for å begrense antall innreisende. Det blir også opplyst om at det ikke vil bli fattet vedtak mellom fredag og mandag ettermiddag, fortsetter Meberg.

Forespørsel sendt til Landbruksdirektoratet

Norsk Gartnerforbund ber nå Landbruksdirektoratet om umiddelbare tiltak for å utbedre søknadsprosessen.

– Vi har nå sendt forespørsel til Landbruksdepartementet. Vi ber om at direktoratet umiddelbart får mulighet til å gjøre de prioriteringer som er nødvendig for igjen å komme a jour med søknadsbehandling, og at dette prioriteres nå. Grøntnæringen er allerede i akutte vanskeligheter og har behov for forutsigbarhet for at i det minste nøkkelpersonells innreisedokumentasjon går i orden, slik at mest mulig av årets produksjon kan foregå som normalt.

Norske Gartnerforbund stiller seg uforstående til behovet for lengre søknadsbehandling.

– Vi har full respekt for kravene om smittevern, testing og karantenetid. Sesongen er i gang og behovet for arbeidskraft er økende for hver dag som går, og mange grøntprodusenter starter den lange sesongen nå. De trenger arbeidskraften umiddelbart, avslutter Meberg.