Sist uke arrangerte NGF et ekstraordinært møte for våre lokallag. Hensikten var at lokallagene skulle få stille spørsmål, å gi informasjon om status for viktige saker relatert til koronautbruddet og NGFs arbeid og resultater for medlemmene og grøntnæringen.

Utbruddet av Covid-19 har stor påvirkning på hele samfunnet og har også betydd ulike utfordringer for norsk grøntproduksjon og produsentenes virksomhet. Arbeidet med å følge opp spørsmål og bidra til å tilrettelegge for løsninger og avbøtende tiltak har vært , og er prioriterte oppgaver i NGF. Det har skjedd mye, og situasjonen endrer seg nærmest fra dag til dag. Behovet for informasjon ut til produsentene er stor, og NGF har jobbet på eget initiativ, og i sammen med øvrige organisasjonene for å bidra til å finne løsninger på utfordringer og søke svar fra myndighetene. Vi opplever at mange saker vi har kjempet for, har lyktes og gitt resultater som har lettet situasjonen for produsentene.

Utfallet av situasjonen er ulik, og noen produsenter rammes av mangel på arbeidskraft, noen av tapte inntekter på grunn av sviktende marked, mange har økte kostnader og atter andre sier de greier seg bra.

I en slik situasjon er det viktig å stå sammen, og også ha organisasjonen som en tydelig forkjemper og viktig støttespiller. Norsk Gartnerforbund jobber daglig for at rammebetingelsene til våre medlemmer skal være gode og forutsigbare. Det betyr at vi ved god kontakt med medlemmene kan yte den beste servicen og kjempe for de riktige tiltakene. For at NGF skal rette arbeidet og innsatsen riktigst, er det viktig å ha god innsikt i situasjonen rundt om i landet. Informasjon fra lokallagslederne er svært verdifull og vil gir oss kjennskap til situasjonsbildet rundt i landet. Vi er åpne for innspill om hva som er viktig å ha fokus på fremover og hvilke mulige tiltak som vil ha størst betydning. Lokallagslederne vil etter møtet kunne ta informasjonen videre i sine lokallag og involvere i videre prosess og samarbeid. NGF jobber videre med aktuelle saker som følges opp.