- Vi er svært bekymret for likviditetsbehovet hos den enkelte bedrift når utbetaling av beregnet tilskudd kommer mange måneder etter at strømkostnadene må betales, sier nestleder i NGF Sidsel Bøckman.

– Det vil skape et enormt likviditetsbehov som mange produsenter ikke kan bære, fortsetter Bøckman.

– NGF er ikke fornøyd med ordningen vedrørende kvartalsvis utbetalinger og har kontakt med departementet der vi har orientert om situasjonen og ber om en bedre løsning. NGF følger  opp og sender mer informasjon om saken.

Viderefører strømstøtten

Regjeringen viderefører strømstøtten til jordbruk og veksthusnæringen, inkludert blomsterproduksjon i veksthus og vanningslag. Forskriften som ble fastsatt 1. juli 2022 gjelder for perioden april 2022 til ut mars 2023. Det er få endringer i forskriften for jordbruksforetak, men for veksthusforetak og vanningslag er det en søknadsbasert ordning. Ut fra forskriften og presiseringer i fastsettelsesbrevet vil den nye strømstøtteordningen dekke faktiske strømutgifter utover 70 øre/kWt.

I fastsettelsesbrevet fra LMD legges det opp til en etterskuddsbasert søknadsordning og utbetalinger hvert kvartal, og at det må søkes på nytt for hvert kvartal. Landbruksdirektoratet har utarbeider søknadsskjema og foretar utbetaling av tilskuddene. Søknadsskjema er tilgjengelig på Landbruksdirektoratet nettsider.

Frist for søknad for strømstøtte for 2. kvartal 2022 er 30. september med utbetaling av tilskudd for forbruk 2. kvartal blir i oktober.