NGF ønsker ny gartnerutdanning som gir fagbrev. - Det er behov for faglærte gartnere. Med en styrket opplæringsmodell forventer vi en økt rekruttering til både fag og næring, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg.

NGF går i bresjen for å løfte gartnerutdanningen og jobber nå på flere fronter med saken. Vi har nylig søkt Utdanningsdirektoratet om strukturendring i gartnerutdanningen. Det innebærer en endring fra 3-årig skole til 2 + 2 løp med fagbrev.

-Med denne endringen ser vi behov for opplæring av lærebedriftene som skal ta imot og utvikle lærlingenes fagkompetanse. Med et godt kompetanseopplegg for gartnerne mener vi at næringen i større grad vil rekruttere lærebedrifter, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg.

Styrket optimisme

Meberg forventer en styrket optimisme i næringen, dersom vi får en fungerende lærlingordning.  I tillegg til å utvikle et kursopplegg for lærebedrifter vil det omsøkte KIL-prosjektet ha som mål å bidra med innspill til lærerplaner.

-Som resultat av prosjektet vil vi se nytteverdier først for gartnerbedriftene og lærlingene, og på sikt økt rekruttering til næringen.  Nå håper vi på positiv respons fra både Utdanningsdirektoratet og fra Landbruksdirektoratet, sier Meberg.

– Første trinn er å få positivt svar på søknaden NGF sendte Utdanningsdirektoratet rett før nyttår om ny utdanningsstruktur,  det vil si 2+2 løp med fagbrev. Nå søker vi KIL-midler for å starte opp et prosjekt som skal styrke lærebedriftene, altså gartneren som skal ta imot lærlingene. Gjennom kurs og formidling ønsker vi å ta opp læreplaner, rettigheter, plikter og ansvar som følger oppgaven som lærebedrift. I tillegg vil vi bidra inn i læreplanarbeidet og tilrettelegge for informasjon mot ungdomsskolene.

Snur utviklingen

Bakgrunnen for søknaden er den negative utviklingen i rekruttering blant de yngre samtidig som det er et stort behov for kompetanse innenfor næringen. Antallet ungdommer som søker gartnerfaget har fulgt en jevnt fallende kurve de siste 30 årene. Da landbrukets fagskoler i 1990 ble en del av videregående opplæring ble strukturen diskutert. Yrkesopplæringen i gartnerfaget ble, sammen med agronom, videreført som et treårig skoleløp. Det var tilbud over hele landet og god interesse blant de unge. Nå er situasjonen dessverre en helt annen.