Leiv Mortensen ved NMBU har fått NGFs gullnål for sin forskning og formidling. Hans arbeid har hatt stor betydning for veksthusnæringen og våre produsenter. Vi gratulerer!

Leiv Mortensen ved NMBU fikk tildelt æresbevisningen fra NGF i dag for sin store innsats for forskning for veksthusnæringen. Vi gratulerer!
Han har gjennom mange år bidratt med forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på områder som har vært av stor betydning for produsentene.

Tildelingen skjedde under dagens markering av at Mortensen pensjonerer seg.

Han har helt siden han ble cand. real fra UiO i 1977 arbeidet med tema rundt klima og plantevekst på NLH, Bioforsk og senest tilbake på NMBU.

I 1983 forsvarte han sin Dr. agric.- grad og fikk professorkompetanse i 1986. Avhandlingen dreide seg om CO2-tilskudd og fotosyntese hos noen veksthuskulturer. Og det er vel som ”CO2-profet” at mange i veksthusnæringen forbinder Leiv, men arbeidsområdet favner så mye mer. Klimareaksjoner generelt i veksthus og utnyttelse i praktisk produksjon.

Bruk av kunstig belysning i pottekulturer og snittroser, luftfuktighet og kvalitet for å nevne noe. Det er nesten ikke aktuelle kulturer i veksthus hvor ikke Leiv har bidratt med kunnskap om tilpasset dyrkingsteknikk. Han har også arbeidet med luftforurensing av ozon, nitrogenoksyder, kullos og etylen på plantevekst. I de senere år er også mikroalger blitt et arbeidsområde. De siste årene har hans forskningsarbeid omfattet energisparing både teknisk og biologisk i det nå avsluttede prosjektet «Veksthusdynamikk». Faglig har han et stort navn også internasjonalt med svært mange vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter og i fagbladet Gartneryrket.

I tillegg har han vært en god foredragsholder for næringen i mange sammenhenger, blant annet kulturklubbene i NGF hvor resultater fra arbeidet er formidlet til gartnerne. Leiv Mortensen har vært leder av en lang rekke forskningsprosjekter som har fått meget gode evalueringer. Han er faglig sterk, iderik, målrettet og har stor arbeidskapasitet. Dette har ikke minst kommet veksthusnæringen til nytte, og næringen er han stor takk skyldig for de mange bidrag.

NGFs hovedstyre beslutter å tildele NGFs gullnål til Leiv M. Mortensen for hans innsats for gartneri- og hagebruksnæringen gjennom mange år.

Æresbevisningen vil bli tildelt han av Katrine Røed Meberg ved markeringen på NMBU 20. mars.

I NGFs vedtekter for tildeling av æredsbevisninger heter det:
NGFs gullnål kan tildeles fortjente personer i inn- og utland. NGFs hovedstyre foretar tildelingen. NGFs gullnål kan tildeles personer som gjennom sitt virke i organisasjonen og innenfor næringen har vært med på å skape fremgang for yrket og fremme samarbeide og forståelse nasjonalt og internasjonalt.

Vi gratulerer!
Katrine Røed Meberg
Generalsekretær