NGF har overlevert gartnernæringens innspill til samarbeidspartene i jordbruksforhandlingene. Forskjellige målsetninger om økt norskandel, grøntkonsum og bærekraft gjør at vi har tro på at innspillene våre tas med videre og at grøntsektoren får et godt løft i årets jordbruksforhandlinger. 

Tekst: Emilie Sandell

Les alle innspill og detaljer her. 

Følge opp «Grøntsektoren mot 2035»
Store deler av innspillet støtter opp målsetningene til utvalget som ble nedsatt etter jordbruksforhandlingene i 2019. Ambisjonene etter rapporten er å øke konsum av frukt og grønt samt øke norskandelen i butikkene med 50 %, med en vekstambisjon for hele grøntsektoren på 75 %. Dette krever bl.a. produktutvikling, bedre lagringsteknologi og plantevern, økt lønnsomhet og styrket markedsføring. Her er noen av høydepunktene fra NGFs innspill. 

Målprisen bes økt med 5 % og 35 øre for potet
Med historisk lav krone er prisen ser prisen på innsatsfaktorer til å stige over KPI, ettersom mange av de store innsatsfaktorene som gjødselvarer og maskiner er importerte. Dessuten viser utregninger at prisuttak var generelt høyt i fjor med en gjennomsnittlig økning på 7,8 % fra fjoråret mellom juli og desember i 2020. (Se Tabell 1) Dette indikerer at det er rom i markedet for høyere prisuttak på grønnsaker. Det belyses også i vårt innspill at den sterke konkurransen tomat møter fra import må balanseres ved målprisjusteringen i april der målprisøkningen fordeles blant kulturene. 

300 millioner kroner i friske midler til IBU-midler
IBU-midlene fordeles mellom utviklingsprosjekter i landbruket, og er en viktig årsak for hvorfor en kan gjennomføre kostbare tiltak for mer miljøvennlig produksjon. I fjor ble det øremerket 120 mill. kr til grøntnæringen, men det er viktig at potten fortsette å øke slik at produsenter kan investere i lagringsteknologi, vekstlysanlegg, produktutvikling m.m. For å øke konkurranseevnen til norsk produksjon må vi nemlig ha søkelys på bærekraftsaspektet – det betyr bl.a. mindre matsvinn, bedre kvalitet og holdbarhet.   

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi økes med 10 millioner kroner
Dette programmet har oppnådd resultater i særklasse siden sin oppstart i 2006. NGF ber om at dette får sin egen post under Landbrukets utviklingsfond-posten i Jordbruksavtalen, og at budsjettet økes med 10 mill. kr. Det bes i tillegg om 2,2 mill. kr per år i tre år. Det er svært viktig for å kunne nå nullutslippsmålet for veksthusnæringen vedtatt i NGFs Energi- og klimastrategi på årsmøtet i 2020.  

Forskning og utvikling (FoU) og Nasjonale Tilretteleggingsmidler
Regjeringen har ambisiøse mål om å øke grøntproduksjon og bedre folkehelse. NGF ber om at midler til FoU økes med 18 mill. kr for å møte disse målene. Løsninger som belyses i vårt innspill er bl.a. sortsutvikling, robotisering, tilgang på plantevernmidler, gjenbruk av innsatsfaktorer, torverstatning og energiforbruk. Vi anbefaler også videreføring av Nasjonale Tilretteleggingsmidler for kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket.  

Handlingsplan for bærekraftig bruk i av plantevernmidler
Tilgjengeligheten på plantevernmidler minker stadig. Ettersom vi trenger ny, forskningsbasert kunnskap, utprøving og restanalyser er godkjenning av plantevernmidler er ekstremt tidkrevende arbeid. NGF ber derfor om at midler til Handlingsplan for bærekraftig plan for plantevernmidler får økt budsjett med minst 8 mill. kr.