Gartnerforbundet ønsker grøntproduksjon med lavere klimautslipp, utvidet norsk sesong og mindre matsvinn. Bevilgninger til ny teknologi som gir klimavennlig produksjon er spesielt viktig i årets innspill.

Gartnerbransjen er i en offensiv fase med store investeringsbehov. Vi står overfor globale klimaendringer og regjeringen har som mål at Norge skal være et lavslippssamfunn i 2050.

I årets jordbruksforhandlinger fokuserer Gartnerforbundet spesielt på at det er et betydelig potensiale for økt produksjon av norsk frukt og grønt dersom det investeres mer i ny, klimavennlig teknologi. Nytt av i år er ønsket om øremerkede midler til oppgradering av kjølelager for å møte kravet om nye kjølemedier innen 2030.

Det er fortsatt et stort behov for midler til forskning og utvikling innen bransjen.  Norsk Gartnerforbund foreslår videreføring av velferdsordninger, som også er et viktig virkemiddel for å sikre rekruttering til bransjen.  Opplysningskontoret for frukt og grønt trekkes frem som et viktig organ for synliggjøring og nøytral markedsføring for norske grøntprodukter. Erstatningsordningen mener vi må endres og ordningen for dreneringstilskudd må være varig og forutsigbar. NGF søker også om et nytt treårig program for energirådgivningsarbeid i veksthus med mål om ytterligere redusert klimautslipp fra veksthus.

Kontaktperson: Mona Nordli, mona.nordli@gartnerforbundet.no, tlf 91183176