NGFs energi- og klimastrategi (2021-2030) synliggjør mulighetene og begrensningene som ligger til grunn for veksthusnæringens mål om utslippskutt og fornybar energiforsyning i 2030.

Veksthusnæringen har gjennom mange år hatt en formidabel utvikling i reduksjon av klimautslipp. Næringen har allerede et energiforbruk med 67% fornybarandel. Langsiktig satsing på energirådgivning kombinert med investeringsvilje hos produsentene er to viktige bidrag til den ekstremt positive trenden. Nå satser næringen videre, og sikter mot å bli nærmest utslippsfri i 2030. For at dette skal lykkes, må mange gode krefter spille på lag. Gartnerforbundet har gjort et viktig arbeid når offensiv ny energi- og klimastrategi nå er vedtatt.

Green Cap Solutions utvikler i dag teknologi for fangst av CO2 fra uteluft som kan føres inn veksthusene (gjennom de blå pølsene på bildet) og brukes som gjødsling for plantene. Bruk av CO2-gjødsling vil i grønnsakskulturer kunne øke avlingen med 30 %.

Svært ambisiøse mål i strategien

I Norsk Gartnerforbunds strategi er det laget tre scenarioer over mulig utvikling. I strategiscenarioet, med ønsket utvikling, er det lagt opp til at målene i rapporten Grøntnæringen mot 2035 nås. Dette betyr 50% økt norsk grøntproduksjon. Produksjonsarealet vil øke med 20% mot 2030. Energiforbruket totalt vil øke, men vi ender opp med et energiforbruk pr/m2 på 386 kWh (det laveste blant scenarioene), en fornybarandel på 99,8% og et CO2-utslipp på 0,21 kg/m2; totalt 445 tonn CO2. De totale utslippskuttene sammenlignet med 1990 havner på 99,7%!

Aktuelle scenarioer

Energi- og klimastrategien tar for seg tre scenarioer for utvikling. «Referansescenarioet» tar utgangspunkt i at utviklingen vi har hatt de siste 10 årene videreføres til 2030. «Strategiscenarioet» forteller oss hvordan det kan se ut i 2030 om vi når målene i strategien, og scenario «Negativ utvikling» reflekterer hvordan det kan se ut i 2030 om det inntreffer utvikling som er en svært negativ for næringen.

Erfaringer fra arbeidet med klima og miljø i norsk veksthusnæring

Norsk veksthusnæring har allerede innfridd EUs mål om utslippskutt på 40% innen 2030, sammenlignet med 1990. Vi er langt på vei til å nå målene for 50% kutt i ikke-kvotepliktig sektor sammenlignet med 2005: Næringen har kuttet utslippene med 70% siden 1990 og om lag 40% siden 2005. Verdiskapningen har i perioden 1990-2018 vært jevnt økende, samtidig som utslippene har gått betydelig ned.

 

Hvordan kan vi nå de grønne næringenes ambisiøse mål?

For å kunne lykkes med strategien er det flere forutsetninger som må ligge til grunn. De politiske rammevilkårene må være forutsigbare og møte behovene – næringen vil ikke makte å bære alle investeringene alene. Energisystemene må fungere, forsyningssikkerheten til de valgte energikildene må ivaretas, og energiprisene være forutsigbare. Det er nødvendig med store investeringer når graden av elektrifisering, bruk av bioenergi og -gass, og ny teknologi skal øke i årene som kommer.
Klarer man å oppnå målene i denne strategien vil konsekvensene bli vesentlig økt norskandel på alle grønne produkter, økt norsk verdiskapning, og vi unngår en vesentlig karbonlekkasje til utlandet.

Link til strategien