Artikkel 19-avtalen med EU iverksettes 1. oktober 2018. - Det betyr nå at vi får en ny frikvote fra 1. oktober og ut året. Dette er uforutsigbart og skader norsk produksjon, sier seniorrådgiver Sidsel Bøckman i NGF.

Artikkel 19-avtalen med EU iverksettes 1. oktober 2018. Det betyr blant annet at kvoten på potteplanteproduksjon øker fra 8 til 20 millioner kroner på årsbasis.

Alvorlig for norske produsenter

For blomstrende potteplanter blir det da en ny frikvote på 3 millioner kroner ved innførsel fra og med 1. oktober.

– Dette er en helt ny situasjon for markedet til de norske blomsterprodusentene da frikvotene vanligvis starter ved nyttår og blir brukt opp innen vårsalget starter, sier seniorrådgiver Sidsel Bøckman i NGF.

– Iverksettelsen gjør situasjonen uforutsigbar og skader norsk produksjon. Vi hadde håpet at den ikke kom før i 2019.

Utvidede tollkvoter

Norge og EU kom den 5. april 2017 til enighet om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen er inntatt som vedlegg til Prop. 115 S (2016-2017) «Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalen artikkel 19».

Avtalen er nå godkjent i både Norge og EUs organer, og Norge vil overlevere godkjenningsdokumentet til EU denne måneden. I henhold til avtaleteksten skal avtalen tre i kraft den første dag i den tredje måned etter at siste godkjenningsdokument er overlevert, noe som vil innebære at avtalen iverksettes med virkning fra 1. oktober 2018.

Avtalen innebærer at flere varenummer blir tollfrie for varer med opprinnelse i EU. Videre innebærer avtalen at det blir etablert både nye og utvidede tollkvoter for varer med opprinnelse i EU. I henhold til avtalen skal tollkvotene følge kalenderåret. Dersom avtalen trer i kraft i løpet av et kalenderår, skal kvotene fordeles pro rata. Siden iverksettelsesdato blir den 1. oktober, vil nye kvoter eller tillegg til eksisterende kvoter for 2018 bli fordelt med 25 prosent av avtalt årlig kvantum.

Landbruksdirektoratet legger ut informasjon om iverksettelsen på sine hjemmesider, herunder fordeling av kvotene.