NGF vil i årene 2020-2022 gjennomføre prosjektet Bærekraftshåndboken, som skal veilede gartneri- og hagebruksprodusenter til gode, grønne valg. Prosjektet er finansiert gjennom klima- og miljøprogrammet av Landbruksdirektoratet.

Det skal utarbeides en forsknings- og kunnskapsbasert Bærekraftshåndbok for norsk gartneri- og hagebruksnæring for å bistå næringsutøvere med kunnskap som kan gjøre næringen enda mer bærekraftig. Håndboken vil bestå av de 4 hovedtemaene: «Ren energi og effektiv energibruk», «Klima og miljøvennlig agronomi», «Bevaring av- og tilrettelegging for naturmangfold» og «Kretsløpstanken i alt vi gjør».

Målet med prosjektet er å samle relevant informasjon om forskning og utvikling i en Bærekraftshåndbok for norske gartnere. Dette for å formidle hvordan- og bistå gartnerne til å ta del i omstillingen til en mer bærekraftig næring.
Forventede resultater er at næringsaktører blir bevisst egen miljøpåvirkning, får innsikt i hvordan de kan sette inn tiltak og motiverestil å bli mer bærekraftig. For å klare dette blir det viktig å identifisere tiltak som kan implementeres, samt barrierer som står i veien for disse.

Prosjektet er støttet av Landbruksdirektoratet og vil pågå fra 2020-2022.

Å se lyset for en bærekraftig veksthusnæring

Det grønne karbonet

Tilrettelegging naturmangfold

Biokull, eller biogull? 

Pollinerende insekter – godt for naturen og godt for deg

Vekstskifte – et kinderegg av muligheter