NGF støtter #landbruksløftet og behovet for et skikkelig inntektsløft i norsk landbruk. 37 organisasjoner har signert initiativet til Norges Bondelag.

Stortingsvalget 2021: Inntektene i jordbruket må løftes opp på samme nivå som resten av samfunnet.

Et samlet landbruk står bak #landbruksløftet som Norges Bondelag har startet.

Inntekt er både det viktigste virkemiddelet for å nå måla i landbruks- politikken og et mål i seg sjøl. Inntektsnivået i jordbruket er nå langt lavere enn i det øvrige samfunn. Dagens utvikling må snus for å skape ny giv i næringa. Tilgang til et nasjonalt marked for norske jordbruksprodukter er avgjørende for et bærekraftig jordbruk og en konkurransedyktig norsk mat-vareindustri.

Betydelig høyere inntekter er helt nødvendig:

• for at bonden kan investere
• for rekruttering
• for å sikre nok og trygg mat til det norske markedet
• for matvareberedskapen
• for å sikre et landbruk i hele landet
• for å opprettholde verdiskapingen i næringsmiddelindustrien og i land- brukssektoren for øvrig

Dette initiativet omfatter bredden av aktører som produserer og bearbeider norske landbruksprodukter- det er summen av alle disse aktørenes samlede innsats og verdiskaping som vil sikre et lønnsomt og bærekraftig norsk land-bruk.

Derfor ber et samlet landbruk politikerne i neste stortingsperiode om å forplikte seg til følgende:
Inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som gjennomsnittet for andre grupper i samfunnet. Gjennom jordbruksoppgjørene må jordbruket sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå.
Hva innebærer et inntektsløft?

• en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av stortingsperioden
• virkemidler som sikrer lønnsom produksjon på små, mellomstore og store bruk over hele landet
• å videreutvikle verktøykassa for markeds- og produksjonsregulering
• at produktivitetsveksten kommer bonden til gode

Det felles tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret må fange opp de økonomiske forholdene knyttet til den aktive bonde.
Forutsetninger for å komme opp på samme inntektsnivå som andre er:

1. Styrket importvern og økt konkurransekraft for norske jordbruksvarer
2. Økte investeringsmidler for å gjøre nødvendige investeringer lønnsomme
3. At bonden får sin rettmessige andel av verdiskapingen i verdikjeden for mat og drikke
4. Økt støtte til klimatiltak

Landbruksløftet er undertegnet av
37 landbruksorganisasjoner og -bedrifter
på vegne av 38 000 bønder
som hver dag bidrar til sysselsetting av
rundt 40 000 mennesker i matverdikjeden,
som årlig omsetter jordbruksvarer for 172 mrd. kr.

#landbruksløftet