Gartnerforbundet og alle andre landbruksorganisasjoner jobber hardt både sammen og hver for oss for å løse ulike utfordringer.

I en utfordrende tid som vi er oppe i er det viktig at vi står sammen, jobber koordinert og forsterker ressursene til det beste for produsentene. NGF er derfor godt fornøyd med et det er etablert en felles arbeidsgruppe der NGF, sammen med de andre landbruksorganisasjonene, jobber for å finne svar og løsninger på problemene som oppstår på kort og lang sikt på grunn av koronavirusutbruddet. Bondelaget koordinerer denne gruppen. Hovedfokus er arbeidet for å dekke behovet for sesongarbeidskraft. Arbeidsgruppen har tett dialog og legger et stort press på myndighetene for å finne løsninger på de ulike problemstillingene.

Et koordinert samarbeid er viktig og verdifullt for at vi skal bruke ressurser og kompetanse best mulig. Det er også viktig for å styrke diskusjoner og vurderinger. Informasjonsbehovet blant produsentene er stort, og i dette samarbeidet er også informasjonsformidlingen til produsentene en viktig del. Gruppen utveksler relevant informasjon seg imellom og har hyppige møter for å diskutere tema og spørsmål fortløpende.

Informasjonsbildet, myndighetens tiltak og svar på spørsmål er i hyppig endring og krever kontinuerlig oppfølging. For å sikre at vi har samlet og god informasjon mener vi at ett nettsted der vi samarbeider om å få frem aktuelle spørsmål, er til det beste for produsentene i denne situasjonen. Vi vil derfor vise til oppdatert informasjon og svar på ofte spurte spørsmål som er samlet på Bondelaget nettsider

NGFs sekretariat har også etablert en krisehåndteringsgruppe. Daglig følger vi med på utviklingen av situasjonen, setter inn tiltak og følger opp medlemshenvendelser. Vi forsøker å bistå medlemmene våre på best mulig måte og svarer på en rekke spørsmål. Vi synliggjør næringen og tar opp problemstillinger med landbruks- og matministeren og relevante myndighetene for å finne løsninger. NGFs hovedstyre har også hyppige ekstraordinære møter og følger opp arbeidet kontinuerlig. NGF jobber nå bredt og på alle nivå for medlemmene.