I den oppdaterte klimaplanen er det gjort en revidering av tallgrunnlag og satsingsområder basert på nye rapporter fra NIBIO.

I 2019 inngikk Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag en intensjonsavtale med regjeringa om å redusere klimagassutslippene og øke opptaket av karbon fra jordbruket i perioden 2021-2030. Landbrukets klimaplan er planen for hvordan dette skal gjennomføres, og viser at et samlet landbruk tar ansvar for næringens klimagassutslipp. 21 organisasjoner har sluttet seg til klimaplanen, som fungerer som et veikart og et felles dokument med klart definerte ambisjonsnivåer.

Her kan du lese oppdatert versjon av Landbrukets klimaplan

Klimaplanen har i 2024 blitt revidert med oppdatert tallgrunnlag, basert på tall både fra Miljødirektoratet og innspill fra ulike aktører i næringa. NIBIO har på bestilling fra Bondelaget laget rapporter innenfor plante- og husdyrproduksjon, samt karbonbinding og klimatilpasning, som viser hvordan bidrag til utslippskutt i landbruket kan gjøres på best mulig måte. Et oppdatert tallgrunnlag og kunnskapsgrunnlag i klimaplanen viser hvordan vi skal posisjonere norsk produksjon i et marked som krever bærekraftige og klimavennlige matvarer for norskproduserte varer.

Her kan du lese rapport om «Klimatiltak i planteproduksjon» fra NIBIO

Her kan du lese rapport om «Klimatiltak og matsikkerhet – synergi eller mistilpasning» fra NIBIO

Nye og endrede satsingsområder

Klimaplanen baserer seg på ni satsingsområder som går på ulike tiltak innenfor klima i landbruket. Satsingsområdene er som følger:

  1. Klimakalkulator og klimarådgivning
  2. Avl og friskere husdyr
  3. Klimavennlig fôring
  4. Fremtidsrettet agronomi
  5. Fossilfri maskinpark
  6. Fossilfri oppvarming
  7. Bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg
  8. Jorda som karbonlager og arealbruk
  9. Klimarisiko og klimatilpasning