Norsk Gartnerforbunds forsknings- og utviklingsfond har søknadsfrist 15. februar 2020. Fondet skal brukes til prosjekter i hagebruket. Vi ser frem til søknader med spennende nytenkning!

Norsk Gartnerforbunds forsknings- og utviklingsfond har søknadsfrist 15. februar 2020. Fondet skal brukes til prosjekter i hagebruket.

Hovedkriteriet er at prosjektene er nyttige for gartneri- og hagebruksnæringen.
Gartneri- og hagebruksnæringen er en viktig grunnpilar i norsk landbruk og næringen er ofte tidlig ute med å ta i bruk nye metoder.
Norsk Gartnerforbunds Forsknings- og Utviklingsfond skal hvert år brukes til forsknings- og utviklingsarbeid i hagebruket.
Tildelingene skal i første rekke gå til toppfinansiering av ønskede prosjekter.

Søknader på straksmidler kan gjøres utenom vanlig søknadsfrist.
Søknadsfrist for tildeling av 2020-midler er 15. februar 2020, tildeling skjer i mars.

Søknader skal rettes til:

ngf@gartnerforbundet.no
og/eller
Norsk Gartnerforbunds Forsknings- og Uviklingsfond
Norsk Gartnerforbund att. Tove Ladstein
Schweigaardsgate 34F,
0191 Oslo

Alle søknader skal være sammenfattet på maks en side, øvrig informasjon legges som vedlegg.
Dersom søknaden er på engelsk må det foreligge et sammendrag på norsk.
Statutter for Norsk Gartnerforbunds Forsknings- og Utviklingsfond kan fås ved henvendelse til samme adresse, evt. på tlf. 23 15 93 50