I denne artikkelen har vi samlet de opplysninger fra tiltakspakkene som vi mener er mest relevante for vår næring. Saken er oppdatert per 2. april 2020.

Nedenfor har vi samlet de momenter fra statens tiltakspakker som vi mener er mest relevant for gartneri- og hagebruksnæringen. Listen er ikke uttømmende og vi tar forbehold om at alt ikke kan dekkes i denne nyhetssak og at det er stadige endringer. Vi oppfordrer alle å gå inn og sjekke anbefalte nettsider jevnlig.
Oppdatert 02.04.2020

Arbeidsgiveransvaret:

 • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder (mai og juni).
  Termin for denne avgift som forfaller 15. mai utsettes til 14. august. Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportert etter vanlig satser. Har du allerede sendt a-melding for mars, skal du heller ikke gjøre noe.
  Skatteetaten ser på hvordan dette skal løses. Mer informasjon kommer på skatteetatens hjemmeside.
 • Når ansatt blir syk
  • Arbeidsgiverperioden er redusert til 3 dager
  • Perioden med omsorgspenger er blitt doblet og arbeidsgiverperioden er redusert til 3 dager
  • Arbeidsgiver anmodes om å akseptere egenmelding slik at fastlegesystemet ikke blir overbelastet. NAV har fått hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.
 • Når ansatt må permitteres
  • Arbeidsgiverperioden redusert fra 15 til 2 dager
  • Den permitterte får full lønn i 20 dager og deretter etter egne satser.

Bedriftsøkonomiske tiltak:

 • Redusert momssats fra 12 til 6 % fra 1. april til 31. oktober.
 • Innbetaling av mva med forfall 14. april utsettes. Mer informasjon kommer på skatteetatens hjemmeside. MVA utsettelsen gjelder bare første termin 2020 (jan og febr.), ikke landbrukets frist for innbetaling av avgift for hele 2019. Les mer hos Landkreditt bank
 • Innbetaling andre termin forskuddskatt for selskaper med forfall 15. april utsettes til 1. september.
 • Bedrifter som går med underskudd kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år 2018/2019.Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps¬underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formueskatt på virksomheten. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.
 • Eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formueskatt på virksomheten. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. Se mer på skatteetatens hjemmeside.
 • Innbetaling av forskuddskatt 15. mars utsettes til 1. mai.
 • Regjeringen har foreslått at innbetaling av forskuddskatt 15. mai utsettes til 15.junli. Dette forslag er under behandling og enda ikke iverksatt. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Har du betalt og ønsker tilbakeført, ta kontakt med den lokale skatteinnkreveren eller i andre instans skatteetaten.
 • Personlige eiere kan søke om fritak for betaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt i 2020 knyttet til virksomhetsformue. Dette vil gi umiddelbar likviditetshjelp til eiere av bedrifter som oppfyller nærmere bestemte kriterier. Se nærmere på skatteetatens sider.
 • Utsatt formueskatt for personlige bedriftseiere og aksjonærer. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som vil få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen.
 • Har inntekten endret seg på grunn av koronasituasjonen kan forskuddskatt endres inne på skatteetatens nettside.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere blir sikret enn inntekt på 80 prosent av gjennomsnittsinntekten de tre siste årene, opp til knapt 600.000 kroner (6 G). Dette inntreffer etter 17 dager med inntektsbortfall.
 • Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag.

Låneordninger

 • Statlig lånegaranti for banklån for små og mellom store bedrifter. Ordningen har en ramme på 50 milliarder kroner. Bedrifter kan søke sin bank om lån. Finans Norge har alle svar du trenger rundt ordningen.
 • Innovasjon Norge har endret sine ordninger for å gi bedrifter økt kredittilgang. Les mer om dette i vår artikkel og på hjemmesiden til Innovasjon Norge.

Særavgifter

 • Midlertidig lettelse i kravene til tilintetgjøring/destruering av varer. Les mer på skatteetatens nettside.

Midlertidig stans i tvangsmulkt

 • Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende og selskaper stoppes midlertidig. Innleveringsfristen er 31. mai men det er mulig å søke om utsettelse hos skatteetaten.
 • Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset. I første omgang for rapportering 5. mars og 5. april. Rapporteringsfrist den 5. hver måned gjelder fremdeles.
 • Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding.

Kommende tiltak

 • Regjeringen har foreslått å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Det er foreslått at ordningen skal gjelde i to måneder med mulighet for forlengelse. Detaljene i ordningen er ikke på plass foreløpig og det skal arbeides videre med dette med varsel om at forslaget fremmes den 3. april.

Anbefalte linker

Bondelaget.no: Artikkel om tiltakene
Regjeringen.no: Her finner du total oversikt over alle de tiltak som er gjennomført
Skatteetaten: Her finner du mer om frister for innbetalinger mv.
NHO: Svar om permittering, karantene m.m. for arbeidsgivere fra NHOs advokater. Mange nyttige oppdaterte spørsmål og svar.
NAV: Korona – hva gjelder i min situasjon
Finans Norge: Alt du trenger å vite om Statens lånegaranti
Innovasjon Norge: Krisetiltak for norske bedrifter