Omfattende vekt på grønn vekst, grønt skifte og grønne valg i regjeringens forslag til statsbudsjett 2021. Fortsatt fritak for viktige avgifter er blant dagens gode nyhet.

Regjeringens statsbudsjett ble fremlagt onsdag 7. oktober. I budsjettet legges det omfattende vekst på grønn vekst, grønt skifte og grønne valg. Hva dette er ment å bety for praktisk politikk bør bli spennende å følge.

Fortsatt avgiftsfritak på CO² fra naturgass og LPG, og elkraft

Budsjettet inneholder flere gode nyheter for vår næring.

I forhold til CO2-avgiften på naturgass og LPG gis det fritak for naturgass og LPG til veksthusnæringen. CO2 er et viktig innsatsmiddel som fremmer plantevekst, og dette er derfor et fornuftig og riktig unntak. Det gis også fortsatt fritak for avgift på kraft som leveres til veksthusnæringen. Veksthusnæringen har gjennom mange års fokusert arbeid med energi allerede oppnådd imponerende resultater, med store kutt i energiforbruket. Næringen har kuttet utslippene med 31% på under 10 år. Et eksempel er 50% reduksjon i klimaavtrykk på norske tomater siden 2010. Dette er muliggjort ved en omfattende elektrifisering av næringen og økt bruk av fornybar energi. Næringen er per i dag 67% fornybar. Dette er resultater som muliggjøres nettopp ved å videreføre dagens avgiftspolitikk.

Miljøavgiften for plantevernmidler skal stå urørt.

I LMDs kapittel skrives følgende om departementets hovedprioriteringer

Virkemidlene over jordbruksavtalen skal legge til rette for økt verdiskaping og landbruk over hele landet. Som følge av jordbruksavtalen for 2021 foreslås det endringer i tilskudd tilsvarende 350 mill. kroner i økt budsjettstøtte. Inntektsveksten per årsverk fra 2019 til 2020 ble av Budsjettnemnda for jordbruket på usikkert grunnlag anslått til i overkant av 16 pst. I tråd med føringer fra Stortinget prioriteres korn, frukt, grønt og poteter.