Fjorårets arbeidsgiverkurs for jordbruket ble en kjempesuksess, med mer enn 1300 kursdeltakere. Nå har arrangørorganisasjonene fått nasjonale tilretteleggingsmidler til videreutvikling av kompetansetilbudet.  

Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving gikk i fjor høst sammen om å utvikle et nytt arbeidsgiverkurs. Målet var å øke arbeidsgiverkompetansen og sikre gode arbeidsforhold for sesongarbeidere i jordbruket.  

Mer enn 1300 norske bønder tok kurset vinteren 2020/2021. Nå har organisasjonene fått midler til å videreutvikle tilbudet, gjennom ordningen med nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket.  

– Vi er svært glade over å få støtte til å videreutvikle og videreføre tilbudet om kompetanseheving for arbeidsgivere i jordbruket. Flere av de arbeidsrettslige problemstillingene som våre medlemmer møter er unike for nettopp vår næring. Derfor er det viktig å gi produsentene kunnskap og praktiske verktøy som gjør det mulig å ivareta arbeidsgiveransvaret på en god og trygg måte i en hektisk hverdag, sier kursholder og prosjektleder Tove Ladstein i Norsk Gartnerforbund. 

Skal lage egen veileder for bonden som arbeidsgiver 

Tilbakemeldingene fra fjorårets kursdeltakere var svært gode. Flere ønsket imidlertid et oppfølgingstilbud med mulighet til å dykke dypere i temaer som arbeidstid og arbeidstidsberegning, skattemessige forhold og arbeidsavtaler, samt tilgang til flere praktiske verktøy.  

– Arbeidsretten er kompleks, og den enkelte bonde og produsent bærer et enormt ansvar og risiko. Med bakgrunn i fjorårets erfaringer skal vi videreutvikle de overordnede kursene, i tillegg til å utvikle fordypningskurs på etterspurte enkelttemaer og en egen veileder. Slik vil vi bidra til at bonden står tryggere i sin rolle som arbeidsgiver, sier kursholder og advokat i Norges Bondelag, Jan Bangen.  

Ved fjorårets kurs bidro både Skatteetaten og Arbeidstilsynet i utviklingen og gjennomføringen av kursene. De blir også med på laget videre, som faglige bidragsytere.  

Målet er å løfte næringa sammen 

Mer enn 20.000 personer er ansatt på primærleddet i norsk landbruk, enten som midlertidig arbeidskraft i sesong, eller på helårsbasis. I senere år har lønns- og arbeidsvilkår i landbruket fått økt oppmerksomhet, og fokuset har blitt ytterligere forsterket i senere tid – både på grunn av koronapandemien og som følge av økt tilsynsaktivitet i regi av Arbeidstilsynet. 

– Alle parter er tjent med ryddige lønns- og arbeidsforhold i jordbruket. Det er viktig av hensyn til rekruttering, for å sikre god kontinuitet i arbeidsstokken og for næringens omdømme. Derfor må vi, som alle andre næringer, ha kontinuerlig fokus på kompetanseheving og forbedring. Målet er at vi skal løfte oss sammen, gjennom et bredt og tilgjengelig kompetansetilbud, sier Gunn Jorunn Sørum, rådgiver i Gartnerhallen og deltaker i prosjektgruppa for arbeidsgiverkursene.  

Prosjektgruppa vil i høst gjennomføre en workshop sammen med representanter fra de enkelte organisasjonene, for å definere kompetansemål og innhold i tilbudet. Deretter vil det bli gjennomført både digitale og fysiske kurs vinteren 2021/2022.    

Bredt samarbeid gjør det mulig å svare på næringas behov

Arrangørorganisasjonene har også tro på at det brede samarbeidet har vært og vil være en viktig suksessfaktor, i arbeidet for å styrke bonden som arbeidsgiver.   

– Kompetansetilbudet vi kan tilby er godt forankret i næringen, både direkte gjennom organisasjonene som samarbeider i prosjektet og våre medlemmer, men også gjennom våre nettverk og tilknytning til andre organisasjoner i landbruket. Derfor har vi gode forutsetninger for å svare på næringas reelle behov og ønsker til et slik kompetansetilbud, sier Jan Otto Åsen, HR-sjef i Norsk Landbruksrådgiving og deltaker i prosjektgruppa.  

Mer informasjon om tilbudet vil komme på organisasjonenes nettsider i løpet av høsten 2021.