Norsk Gartnerforbund krever økt satsing på grøntteknologi i årets jordbruksoppgjør. I dag holdt vi innlegg om betydningen av teknologi for Koordineringsgruppen for miljø- og klimavennlig teknologi i landbruket.

Norsk Gartnerforbund ble onsdag invitert til å holde innlegg om betydningen av teknologi for grøntnæringen for Koordineringsgruppen for miljø- og klimavennlig teknologi i landbruket.

Gruppen består av representanter fra Landbruk- og matdepartementet,  Landbruksdirektoratet, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Norges Forskningsråd, Norsk Landbruksrådgivning, Innovasjon Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag.

Bakgrunnen for invitasjonen var NGFs offensive innspill om teknologi til jordbruksforhandlingene i fjor. Våre innspill bidro til tydelige omtaler av teknologi for grøntsektoren i jordbrukspreposisjonen.

Våre innspill til årets forhandlinger forsterker denne trenden. 

Vårt innlegg onsdag  dreide seg blant annet om følgende:

•       Kostnadseffektivisering av produksjonene

•       Gjøre produksjonene mindre sårbare for klimaendringer

•       Bidra til bærekraftige løsninger og løse klima- og miljørelaterte utfordringer

•       Gode løsninger for energi og lys i veksthus

•       Løse plantehelsemessige utfordringer

•       Bidra til nye produkter

•       Forlenge produksjonssesongen

•       Forlenge lagringssesongen

•       Nedbør, tørke- og uforutsigbart klima

•       Kostnadseffektiv og bærekraftig  produksjonsmetoder

•       Styrket konkurransekraft