Arbeids- og sosialdepartementet gjør nå endringer i utlendingsforskriften, slik at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget sin oppholdstillatelse. Endringen er svært viktig for landbruket som nå trenger flere sesongarbeidere.

Utlendingsforskriften er nå oppdatert med mulighet for søknad om forlengelse av oppholdstillatelse for ansatte fra land utenfor EØS-området.

Det er viktig for landbruket som nå trenger sesongarbeidere. De som befinner seg i Norge kan søke fortsatt opphold, da dette smittevernmessig er beste løsning.

– Vi har over lengre tid jobbet opp mot myndigheter og politikere for denne løsningen, og er glade for at vi har fått gjennomslag for saken. Behovet for kompetent arbeidskraft er prekær. Selv om det ikke løser utfordringen næringen står i, så vet vi at beslutningen er av stor betydning for flere bedrifter, forteller generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg.

Arbeidsgiver må søke fornyelsen

Det er arbeidsgiver som må søke om fornyelse, og det foregår på vanlig måte på UDIs portal. Viktig dokumentasjon er:

-signert arbeidsavtale

-bekreftelse fra arbeidsgiver på at arbeidstaker befinner seg i landet

-fullmakt fra arbeidstaker om at hen ønsker at søknad skal sendes.

Øvrig dokumentasjon skal beskrives på UDIs sider. Ordningen varer frem til 30. september.

Kriterie for søknad

Utlendinger som har eller nylig har hatt oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid og som fortsatt oppholder seg i Norge, kan gis fornyet oppholdstillatelse etter § 6-3. Kravet om seks måneders opphold utenfor Norge før ny tillatelse kan innvilges og kravet om at den samlede oppholdstiden i Norge ikke kan overstige seks måneder i løpet av en tolvmåneders periode i § 6-3 femte ledd, gjelder ikke. Ordningen gjelder for jordbruk og gartneri, skogbruk og fiskenæringene.

Kan begynne å arbeide umiddelbart

Den ansatte kan, forutsett at hen fyller vilkårene for søknad, begynne arbeidet så fort søknad er digitalt sendt inn og gebyr er betalt. Det er ikke en forutsetning at hen fortsetter hos samme arbeidsgiver.

Utlendingsforskriftens §6-3c

Samarbeidspartnere

Personvern og cookies