Vedtekter for Norsk Gartnerforbund (NGF)

Norsk Gartnerforbund er stiftet i 1910 og er en næringspolitisk og faglig organisasjon for den yrkesmessige produksjon av gartneri- og hagebruksprodukter i Norge. Navnet var Norsk Gartnerforening inntil 1970, da det ble endret til Norsk Gartnerforbund.

—————————————

1.         FORMÅL

§1 NGF har til formål å organisere alle som har tilknytning til norsk gartneri- og hagebruksproduksjon, primært produksjonsbedriftene, NGF skal fremme felles saker og ivareta gartneri- og hagebruksnæringens faglige, økonomiske og sosiale interesser.

§2 NGF er partipolitisk nøytralt.

§3 NGF skal ikke befatte seg med avtalemessige spørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

2.         ORGANISASJONENS OPPGAVER

§4 NGFs hovedoppgaver er, i henhold til § 1 å drive faglig- og næringspolitisk arbeid, kunnskapsformidling, medlemsservice og tilrettelegge for produsentsamarbeid.

a) NGF skal i sin næringspolitiske virksomhet bidra til å styrke gartneri- og hagebruksnæringens faglige og økonomiske rammebetingelser.

b)NGF skal bidra til forbrukerpreferanse for norske gartneri- og hagebruksprodukter.

c)NGF skal legge vekt på å styrke samarbeidet mellom norske produsenter for å gjøre norsk produksjon konkurransedyktig.

d)NGF skal bidra til kompetanseheving i næringen.

e)NGF skal bidra til videreutvikling av utdanning som ivaretar næringens behov for høy faglig kompetanse og rekruttering.

f)NGF skal samarbeide med relevante organisasjoner og andre når dette er formålstjenlig.

g)Bidra til aktiv informasjon om virksomheten overfor medlemmene gjennom f.eks. kurs, gartnerivandringer, temamøter, medlemsmøter m.v.

h)Bidra til å utvikle det sosiale miljøet og fellesskapet innen næringen.

i)Holde nær kontakt med utdannings- og forskningsinstitusjoner i fylkene i samarbeid med lokallagene.

j)Bidra i arbeidet til lokallagene med rammebetingelser og næringspolitiske og faglige saker som skal føres frem for lokale myndigheter.

k) Drive aktivt arbeid for å verve nye medlemmer til organisasjonen og forsøke å trekke unge gartnere med i organisasjonsarbeidet.

3. MEDLEMSKAP

§5 Medlemmer

a)Medlemmer tegnes i NGF og underleggestil lokallagene.

b)Firma eller organisasjoner tilknyttet næringen kan tas opp som assosierte medlemmer. Disse vil få tilgang til NGFs arrangementer, og ha forslagsrett, men ikke stemmerett.

c)Tillitsvalgte
Alle som er medlemmer er valgbare til tillitsverv i Norsk Gartnerforbund. Det forutsettes at vervene ikke medfører habilitetsproblemer. Den som velges skal ikke ha tillitsverv eller være ansatt/ha eierinteresser i konkurrerende virksomhet. Ved tvil om habilitet kan Vedtekts- og organisasjonskomiteen avgjøre dette.

d)Æresmedlemmer av NGF utnevnes av årsmøtet etter enstemmig forslag fra hovedstyret.

  1. Hovedstyret kan tildele fortjente personer i inn- og utland NGFs diplom og NGFs gullnål.
  2. Årsmøtet vedtar regelverk for æresbevisninger og tildeling av disse.

 

4. ORGANISASJONENS OPPBYGGING

§6 Organisasjonens oppbygging

a)Årsmøtet er NGFs høyeste myndighet.

b)Medlemmene fordeles i lokallag med egne styrer, som kan opprette egne fagutvalg. Lokallagene er representert i årsmøter og ledermøter.

c)Lederne for blomsterutvalget, grønnsakutvalget og planteskoleutvalget sitter i NGFs hovedstyre sammen med hovedstyrets leder og nestleder.

5. NGFs ÅRSMØTE

§ 7         Årsmøte
Årsmøtet er NGFs høyeste myndighet

a)      Ordinært årsmøte holdes hvert annet år.

b)     Ekstraordinært årsmøte holdes når hovedstyret, eller minst 1/3 av lokallagene og 1/3 av årsmøterepresentantene forlanger det.

c)      Årsmøtet innkalles av hovedstyret. Innkallingen skal skje skriftlig til lokallagene og ved kunngjøring i Gartneryrket.
For ordinært årsmøte er innkallingsfristen 8 uker. For ekstraordinært møte er fristen 2 uker.

d)     Møtets dagsorden og saksdokumenter inkl. valgkomitéens innstilling og vedtekt- og organisasjonskomiteens forslag til vedtektsendringer, sendes ut minst 4 uker før ordinært møte.
For ekstraordinært møte er fristen 2 uker.

e)     Rett til å legge frem saker til behandling i årsmøtet har hovedstyret, lokallagene og vedtekts- og organisasjonskomitéen. Saker som ønskes behandlet skal være sendt hovedstyret minst 6 uker før møtet holdes. Hovedstyret bestemmer fristen for innlevering av saker til ekstraordinært møte.

f)       Alle saker som ønskes behandlet skal være grunngitt.

§8 Årsmøtets sammensetning:

a)

1.Lokallagenes ledere eller deres stedfortreder valgt av lokallagets styre.

2.I tillegg 2 representanter for de første 20medlemmene, deretter 1 representant for hver påbegynte 20medlemmer, fra hvert lokallag

3.Hovedstyrets medlemmer – disse har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap, og ved valg av hovedstyre.

b) Dessuten innkalles:

1.Leder av vedtekts- og organisasjonskomitéen.

2,Valgkomitéen (de som ikke er utsendinger).

3.Fagutvalgene

4.Andre etter hovedstyrets vurdering.

 

§9 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a)Konstituering:

 1. Opprop og godkjenning av fullmakter.
 2. Valg av 2 representanter til underskrift av protokollen.
  NGFs sekretariat fører protokollen.
 3. Avgjøre om saker på dagsorden skal behandles i lukket møte.

 

b)NGFs årsmelding.

c)NGFs regnskap og revisors melding.

d)Handlingsplan for neste 2-årsperiode.

e)Kontingenter og avgifter gjeldende i 2 år fra og med påfølgende årsskifte.

f)Årsmøtet fastsetter godtgjørelser for tillitsvalgte. Vedtekts- og organisasjonskomitéen utarbeider forslag og fremlegger dette for behandling i årsmøtet under pkt. budsjett.

g)Budsjett for kommende år.

 

h)Valg
Valget ledes av valgkomiteens leder.
Det skal velges:

  1. Leder av hovedstyret.
  2. Nestleder av hovedstyret.
  3. 3 styremedlemmer til hovedstyret, som skal være lederne i de respektive fagutvalgene.
  4. 3 vararepresentanter til hovedstyret i rekkefølge.
  5. 2 medlemmer og 1 varamedlem til hvert av fagutvalgene slik at hvert fagutvalg består av 3 medlemmer inkludert gruppenes respektive hovedstyremedlem. Møtene avholdes med varamedlem
   Valgene skal bygge på de enkelte fagutvalgenes forutsetninger. Utvalgene velger selv sine nestledere.
  6. Revisor
  7. Leder, nestleder og 3 medlemmer til Vedtekts- og organisasjonskomitéen.
  8. Valgkomite på 3 medlemmer, fra 3 forskjellige lokallag. Disse skal alternere etter NGFs alfabetiske liste over lokallag. De respektive lokallag skal fremme forslag om sin representant til valgkomiteen i forkant av NGFs årsmøte. Årsmøtet velger leder og nestleder. Valgkomiteen skal forholde seg til retningslinjer utarbeidet av Vedtekts- og organisasjonskomiteen, og det skal føres egen protokoll over komiteens arbeid.

i)Andre saker som er fremmet i henhold til vedtektenes § 7e

Alle valg er for 2 år.
Hovedstyrets sammensetning må avspeile medlemmenes produksjonsmessige og geografiske spredning.

Alle forslag og vedtak skal protokollføres.

§10 Årsmøtets avstemninger

a)Årsmøtet er beslutningsdyktig når årsmøtet er lovlig innkalt.

b)Valg. Det skal nyttes skriftlig valg på hvert enkelt medlem av hovedstyret. Kandidater anses valgt når de har fått minst halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første avstemning, skal det foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. Gir dette stemmelikhet, foretas loddtrekning.

c)Andre saker.
Vedtak i andre saker er gyldig når det har oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Utsettelsesforslag tas opp til avstemning straks det er fremsatt. Når saken tas opp til endelig avstemning skal det først stemmes over avvisningsforslaget og deretter i rekkefølge med de mest ytterliggående forslag først. Representanter som er til stede plikter å avgi stemme.

 

6. KONTINGENT, AVGIFT, REGNSKAP

§11 Årsmøtet fastsetter kontingenter og avgifter.

a)Hovedstyret gir nærmere regler for innkrevingen.

b)Utmelding skal skje skriftlig og innen 1. desember med virkning fra det etterfølgende år.

c)Medlemmer som ved utgangen av regnskapsåret ikke har betalt kontingent/avgift fastsatt av årsmøtet, kan av hovedstyret etter forutgående varsel strykes som medlem.

§12 NGFs regnskap følger kalenderåret. Regnskapene skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor.

 

7. NGFs LEDERMØTE

§ 13 Ledermøte avholdes hvert annet år, i de år da det ikke avholdes ordinært årsmøte i NGF.
Ledermøtes sammensetning:

a)Lokallagenes ledere.

b)Hovedstyrets medlemmer. Disse har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.

c)Lederen av vedtekts- og organisasjonskomitéen.

 

§ 14 Ledermøtet innkalles av hovedstyret med minst 4 ukers frist.
Hovedstyret fastsetter dagsorden for ledermøtet.
Lokallagene har rett til å sende inn saker som ønskes tatt opp på ledermøtet senest 2 uker i forkant av møtet.

§15 Ledermøtet skal behandle følgende saker:

a)NGFs regnskap og revisors melding.

b)NGFs årsmelding.

c)Revidering av tiltak i handlingsplanen og budsjett for kommende år.

d)Velge 2 møteledere for kommende årsmøte

 

8. NGFs HOVEDSTYRE

§16 Hovedstyret er ansvarlig overfor NGFs årsmøte og ledermøte. Det er organisasjonens utførende myndighet og skal arbeide i samsvar med vedtekter for NGF og årsmøtevedtak.

§17 Hovedstyrets møter:
Hovedstyret innkalles når lederen finner det nødvendig, eller når minst halvparten av styremedlemmene forlanger det.
Hovedstyrets møter ledes av lederen, i dennes fravær nestlederen. Hovedstyret er beslutningsdyktig når leder og/eller nestleder og halvparten av de øvrige medlemmene er til stede. Beslutningene må da være enstemmige.
Det skal føres protokoll over hovedstyrets saksbehandling.

§18 Hovedstyrets oppgaver
Hovedstyrets hovedoppgaver er:

a)Lede NGFs arbeid i henhold til vedtak gjort i årsmøte/ledermøte Hovedstyret har ansvar for organisasjonens økonomi.

b)Forvalte NGFs midler i samsvar med årsmøtets vedtak og gjeldende regler for fond, og disponere andre midler organisasjonen rår over.

c)Påse at fagutvalg, lokallag og komitéer utfører det arbeidet de er pålagt i henhold til vedtekter for NGF og andre vedtak i organisasjonen samt behandle søknader fra lokallagene jfr pkt 9 §23g iht pkt 3 §5c.

d)Forberede saker som skal legges frem for årsmøtet/ledermøte.

e)Representere NGF utad overfor myndigheter, institusjoner og andre organisasjoner.

f)Ansette generalsekretær.

g)Hovedstyret vedtar stillingsbeskrivelser og arbeidsområder for generalsekretær.

§19 Hovedstyrets organer

a)Fagutvalg

  1. NGF har følgende fagutvalg som velges av årsmøtet:
   • Blomsterutvalg
   • Grønnsakutvalg
   • Planteskoleutvalg
  2. Utvalgene velger selv sine nestledere.
  3. Utvalgene er rådgivende for hovedstyret.
  4. Årsmøtet kan gi nærmere instruks for utvalgenes arbeid.

 

b)Det skal føres protokoll over fagutvalgenes saksbehandling.

c)Hovedstyret kan nedsette utvalg for å arbeide med/utrede spesielle saker. Hovedstyret gir nærmere instruks for disse utvalgenes arbeid.

d)Det kan opprettes faggrupper/klubber for spesialproduksjoner innenfor de forskjellige fagområder. Gruppens/klubbens arbeidsområde og regler for virksomheten forelegges og godkjennes av hovedstyret.

 

9. NGFs LOKALORGANISASJON

§20 Medlemmene i Norsk Gartnerforbund organiseres i lokallag.
Lokallagenes vedtekter er forankret i NGFs vedtekter.

§21 Lokallagenes oppgaver

a)Drive aktiv informasjon om virksomheten overfor medlemmene gjennom f.eks. kurs, gartnerivandringer, temamøter, medlemsmøter m.v.

b)Ta vare på og utvikle det tverrfaglige samarbeidet innen organisasjonen.

c)Utvikle det sosiale miljøet og fellesskapet innen næringen.

d)Kan drive ekstern informasjons- og PR-virksomhet om næringen.

e)Holde nær kontakt med utdannings- og forskningsinstitusjoner innen egne fylker. Likeledes aktuelle myndigheter.

f)Kan markedsføre næringens produkter i egen regi eller i samarbeid med sentrale opplegg.

g)Arbeide med næringens rammebetingelser og næringspolitiske og faglige saker som skal føres frem for lokale myndigheter, eller viderebehandles av organisasjonen sentralt.

h)Behandle saker som blir forelagt fra NGFs hovedstyre.

i)Drive aktivt arbeid for å verve nye medlemmer til organisasjonen og forsøke å trekke unge gartnere med i organisasjonsarbeidet.

§22 Den høyeste myndighet i lokallaget er årsmøtet. Årsmøte holdes ordinært innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet kunngjøres ved skriftlig innkalling til alle medlemmer minst 2 uker før møtet.
Årsmøtet innkalles av styret, som er lokallagets utøvende myndighet.

§23 Årsmøtet skal:

a)Velge møteleder.

b)Velge 2 medlemmer som sammen med møtelederen skal underskrive protokollen.

c)Behandle styrets årsmelding.

d)Behandle regnskap og revisors melding.

e)Behandle arbeidsplan for neste år.

f)Fastsette kontingent til lokallaget.

g)Foreta valg av styret. Styret skal ha en sammensetning der aktive produsenter utgjør minst 2/3 flertall. Det kan søkes NGFs hovedstyre om dispensasjon fra kravet senest innen 1. mai.
Det skal velges:

 1. Leder for 1 år.
 2. Minst 2 styremedlemmer for 2 år.
 3. 2 varamedlemmer i nummerorden for 1 år.
 4. 3 medlemmer som valgkomité for neste årsmøte.
 5. Utsendinger til NGFs årsmøte i henhold til § 8, a) og b).

 

h)Behandle andre saker som blir lagt frem i henhold til innkallingen.
Årsmelding og protokoll fra årsmøtet, med melding om valg skal innen 2 uker sendes NGF.

§24 Forslags- og stemmerett har alle medlemmer i lokallagene av NGF innen lagets område.
Avstemminger i årsmøtet følger § 10 b) og c).

§25 Medlemmer som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende forslag om dette til styret senest 4 uker før årsmøtet.

§26 Ekstraordinært årsmøte innkalles når lokalstyret bestemmer det eller 1/3 av medlemmene eller hovedstyret i NGF krever det. Innkallingen skal følge de frister som er fastsatt i § 20.

§27 Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer og melder dette inn til NGF sentralt.

§28 Styret skal lede lagets virksomhet i henhold til NGFs vedtekter, og vedtak i NGFs årsmøte.
Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller når minst 2 av styrets medlemmer krever det.

§29 Styret kan sette ned arbeidsutvalg.
Styret kan oppnevne komitéer og utvalg for å utrede eller ivareta spesielle oppgaver innenfor lagets arbeidsområde.

§30 Lokallagene kan tildele hedersbevisninger til fortjente personer.
Æresmedlemskap tildeles av årsmøtet. Hederstegn, diplom e.l. tildeles av styret.

§31 Lokallagene kan opprette fagutvalg som ivaretar de enkelte medlemmers faglige særinteresser,

 

10. SERVICEKONTOR

§32 NGF har opprettet NGF Servicekontor som skal yte medlemmene i NGF service og informasjon i henhold til NGF Servicekontors vedtekter.

 

11. KONTAKT MED LOKALLAG OG TILLITSVALGTE

§33 Alle lokallag og faggrupper plikter å gi de opplysninger og meldinger som er av betydning for virksomheten i organisasjonen.

§34 Medlemmer skal følge de vedtak som blir gjort innen NGF og arbeide i samsvar med NGFs formål og vedtekter.

§35 Medlemmene i NGF har plikt til å stille til valg for verv i organisasjonen.

§36 Medlemmer som handler i strid med NGFs vedtekter, formål og vedtak kan av hovedstyret utelukkes som medlem. Den som blir ekskludert kan forlange sin sak fremlagt for årsmøtet.

 

12. TVISTER, OPPLØSNING

§37 Oppstår det organisasjonsmessige tvister innen NGF, legges saken frem for vedtekts- og organisasjonskomitéen som avgir innstilling. Aksepteres ikke denne innstilling, legges saken frem for årsmøtet til endelig avgjørelse.

§38 Forslag om oppløsning av NGF krever 2/3 tilslutning av de avgitte stemmer på to på hverandre følgende, ordinære årsmøter.

§39 Forbundets midler skal i så fall stå urørt i 10 år. Deretter skal i tilfelle midlene brukes på den måte som det årsmøtet som vedtok oppløsning har bestemt.
Ved nedleggelse av lokallag følges de samme regler som for hovedorganisasjonen angitt i §§ 38-40

 

13. ENDRING I VEDTEKTENE

§41 Endringer i vedtekter for NGF kan bare vedtas av årsmøtet og krever 2/3 tilslutning av de avgitte stemmene. Forslag til endring skal på forhånd behandles av NGFs vedtekts- og organisasjonskomité, og forslag til endringer i vedtektene skal fremmes til komiteen innen 1. juni..

 

 

Endringer vedtatt på NGFs årsmøte 1996, årsmøte 2000, årsmøte 2002, årsmøte 2008, årsmøte 2010, årsmøte 2012, årsmøte 2016, årsmøte 2018 og årsmøte 2020.