Regjeringen skal lage en nasjonal strategi for å sikre mangfoldet av villbier og andre pollinerende insekter. NGF har kommet med sine innspill. - Å ta vare på pollinatorene har en egenverdi, samtidig kan vi se det som en del av en lønnsom strategi, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

I slutten av september kom NGF med innspill fra gartnernæringen. Stortinget har etter initiativ fra KrF bedt regjeringen lage en nasjonal strategi for pollinerende insekter.

Vi har over 200 arter av ville bier, inkludert humler, i Norge. De er truet fordi områdene de bor på blir borte. Internasjonalt er nedgangen i pollinerende organismer satt på dagsorden av FNs naturpanel (IPBES).

Mer enn tre firedeler av de viktigste jordbruksvekstene er avhengige av insekter eller andre pollinerende dyr for å sikre gode avlinger.

Norsk landbruk har fått i oppdrag å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Økt selvforsyning og større inntak av frukt og grønt er noen av målene.

De som produserer frukt og bær kjenner godt til viktigheten av god pollinering, og tilrettelegger for det. Det samme gjelder for veksthusproduksjon av tomater.

For tomatene er det mørk jordhumle som fungerer best. Førstehåndsverdien av norsk tomatproduksjon er på ca 300 millioner kr.

– I Norge har vi i dag noen få, men viktige, produsenter av humler. NGF jobber for at man i fremtiden har tilstrekkelig kvalitetsproduksjon av humler i Norge, forteller generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforund.

Landbruket er en viktig aktør i strategiarbeidet.

-Sammen med de andre sektorene må vi jobbe for å bevare mangfoldet blant pollinerende insekter. Samtidig må vi stille krav og ha forventninger om at næringens interesser ivaretas og at strategien er basert på god og oppdatert kunnskap, fortsetter Meberg.

-Vi ønsker en bærekraftig matproduksjon, både økologisk og økonomisk. Å ta vare på pollinatorene har en egenverdi, samtidig kan vi se det som en del av en lønnsom strategi, avslutter hun.