Rapporten «Forslag til plan for utfasing av torv» som Miljødirektoratet i fjor fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utforme, inneholder ikke en tidfestet plan for utfasing av dyrking i jordblandinger med torv.

Uttak og bruk av torv er blitt et politisk brennbart tema, både til profesjonell produksjon og hageeieres bruk. Med dette som bakgrunn har Miljødirektoratet utformet og levert rapporten «Forslag til plan for utfasing av torv». Rapporten konstaterer at det for det profesjonelle markedet er svært vanskelig å ikke kunne bruke torvbaserte dyrkingsmedier.

Det er flere grunner til at Miljødirektoratet har valgt å ikke anbefale utfasing av torv innen henholdsvis 2025 for privathusholdninger og 2030 for profesjonelle planteprodusenter, slik utgangspunktet tilsa. Disse er mangel på opplysninger om klima- og miljøvennlighet til andre produkter, usikkerhet om det finnes nok mengder av erstatningsprodukter som oppfyller kravet til å være klima- og miljøvennlige, risikoen for at det tas i bruk importprodukter som innebærer økt risiko for å føre med seg sykdom, smitte og uønskede organismer i mangel på gode erstatningsprodukter til torv og at vi trenger mer produktutvikling.

Torv reguleres innenfor EØS-avtalen. Miljødirektoratet bedømmer allikevel på overordnet nivå at det finnes flere virkemidler som kan tas i bruk for å få ned torvandelen for privatmarkedet. Eksempler på dette er merkeordninger, avgifter og omsetningskrav. Dette kan være aktuelt etter 2025. De presiserer dog ganske tydelig at terskelen for å se på et forbud som lovlig vil være svært høy.

For næringen er det ikke foreslått slike virkemidler som avgifter eller omsetningskrav i rapporten. Her ønsker man i første omgang å stimulere til produktutvikling og trekker frem tre virkemidler:

  • Frivillige avtaler
  • Støtte til FoU og utvikling av mer klima- og miljøvennlige produkter som skal kunne erstatte torv (helt eller delvis)
  • Støtte til storskala utprøving av nye lovende produkter

I rapporten foreslås det nedsettelse av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra gartneri- og hagebruksnæringen, av produsenter av produkter med og uten torv, forskningsmiljøer (NIBIO, NORSØK, NMBU), samt relevante myndigheter som kan drive arbeidet fremover. Det foreslås også at denne gruppen i 2025 tar en gjennomgang av status og vurdering av virkemiddelbruken.

Gartnerforbundet har deltatt i Miljødirektoratets samarbeidsgruppe, sammen med Avfall Norge og Norske torv- og jordprodusenters bransjeforbund. Vår rolle har vært å bringe inn kunnskap om næringen og næringens behov. Vi har blant annet kommet med innspill om hvor viktig det er at man skiller mellom proff- og privatmarkedets behov for vekstmedier, at bruk av torv må ses i sammenheng med internasjonal handel med grønne produkter og at det må økonomiske insitamenter til for å drive en utvikling fremover. Vi er glad for å ha blitt hørt på disse områder. Det er imidlertid mindre positivt at rapporten også foreslår forbrukermakt som et virkemiddel. Her tenker man at hvis f.eks kommuner stiller krav til torvfrie vekstmedier vil det få ned torvandelen. Vi mener dette er et for tidlig grep med tanke på hvor langt utviklingen av torvfrie produkter har kommet, der resultatet kan bli mislykkede anlegg og urealistiske krav til produsentene. Gartnerforbundet vil delta videre i prosessen.

«Forslag til plan for utfasing av torv» skal nå behandles politisk for å bestemme hvilke virkemidler som skal bli innført.

Du kan lese rapporten her